Afspraken

Afspraken en regels

Onze school staat bekend om een goede sfeer en een veilig schoolklimaat. Uit het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen blijkt dat leerlingen graag naar school gaan, dat zij vinden dat er weinig wordt gepest en dat ze zich veilig en gezien voelen. We werken er hard voor met het team en de leerlingen om te zorgen dat iedereen gezien wordt en de sfeer goed is. Hoe doen we dat?

BELEID

Het beleid ten aanzien van veiligheid is erop gericht om het leren optimaal mogelijk te maken door met alle betrokken leerlingen, ouders en personeel van de school goede afspraken te maken over het voorkomen, herkennen en aanpakken van gedrag dat een goed contact tussen alle betrokkenen in de weg staat. Om vorm te geven aan een veilige leeromgeving werkt onze school voortdurend aan de volgende doelstellingen:

 1. Een gezamenlijk ontwikkelde en gekende visie, kernwaarden, doelen, regels en afspraken
 2. Inzicht in de beleving van veiligheid door het monitoren van risico’s en incidenten
 3. Scheppen van goede voorwaarden en samenwerken met externe partners op het gebied van sociale veiligheid
 4. Een positief pedagogisch klimaat bestaande uit een positieve houding, voorbeeldgedrag en verbindende relaties.
 5. Preventieve activiteiten en programma’s gericht op leerlingen, ouders en personeel.
 6. Signaleren en effectief handelen bij grensoverschrijdend gedrag en incidenten.
 7. De school heeft ter ondersteuning van de sociale veiligheid een aantal regels en protocollen. opgesteld, waarvan we verwachten dat alle betrokkenen deze naleven. De belangrijkste regels vindt je hieronder bij Schoolafspraken. De protocollen zijn te vinden onder Documenten.


Schoolafspraken

Schoolafspraken en –regels 2023-2024

Het Keizer Karel College is een veilige school waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen, een school waar ieder het recht heeft zichzelf te zijn en waar we er zijn voor elkaar. Een veilig schoolklimaat is de basis voor leerlingen om zich te ontwikkelen en te leren. We willen dat de leerlingen met plezier naar school gaan, zich op school veilig en thuis voelen, ervaren dat ze erbij horen, serieus genomen worden en kunnen leren in een goede sfeer. Dit betekent:

 • We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan.
 • We gaan pesten en agressief gedrag tegen.
 • We zijn zuinig op de spullen van onszelf, van anderen en de spullen van de school.
 • We respecteren elkaar en elkaars eigendommen.
 • We houden ons aan de schoolafspraken.

Voor een veilig schoolklimaat zijn afspraken nodig en zoals op elke school zijn er regels, zo ook op het Keizer Karel College. We hebben ze hieronder beschreven:

 1. Leerlingen zijn beschikbaar voor school op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.
 2. Docenten registreren elk lesuur de aan- en afwezigheid van de leerlingen in Magister. Ook te laat komen wordt direct door de docent in Magister genoteerd.
 3. Zie de regels rond het melden van afwezigheid door ziekte en andere redenen in de aparte paragrafen hieronder.
 4. Afspraken die van tevoren bekend zijn, zoals een bezoek aan de tandarts, dokter, orthodontist en rijexamens moeten ouders ook telefonisch doorgeven. Plan deze afspraken buiten het rooster om.
 5. Op tijd komen betekent dat de leerling in de school tot 8.20 uur beneden wacht, pas tijdens de bel van 8.20 uur naar het lokaal of leerplein gaat en om 8.30 uur de spullen in orde heeft en klaar is voor de start van de les. 
 6. Als een leerling te laat komt, noteert de docent dit in Magister. De leerling moet zich dan de volgende dag om 8.00 uur melden (in lokaal O111). De eerste twee keer hoeft de leerling nog niet terug te komen, maar vanaf de derde keer wel, en daarna elke keer.
 7. Een leerling die uit de les wordt gestuurd, meldt zich bij “Team Verzuim” in lokaal O111.
 8. Tijdens de pauzes is het de leerling niet toegestaan om ergens anders dan in het Atrium, op het schoolplein en in de kantine te zijn. Leerpleinen, gangen en andere ruimtes zijn dus geen pauzeplekken. Op leerpleinen wordt nooit gegeten of gedronken.
 9. Aks er geen les is, kan de leerling verblijven in de kantine, of op de studieleerpleinen LP001 of LP202 (stilteruimte).
 10. Onderbouwleerlingen mogen tijdens de pauzes het schoolterrein niet verlaten.
 11. Het KKC is een rookvrije school, dat betekent dat leerlingen niet mogen roken op of in de directe omgeving van het schoolterrein en tijdens activiteiten buiten het schoolterrein.
 12. Telefoons zijn niet toegestaan tijdens de lessen. De telefoon van de leerling is opgeborgen, niet zichtbaar in de les en zit in de tas, zak of in het kluisje. In de klas en op de leerpleinen gebruiken leerlingen geen telefoon maar hun laptop
 13. In de lokalen en op de leerpleinen is het niet toegestaan jassen, petten, enz. aan of op te houden.
 14. De school is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van onbeheerde spullen. De school adviseert met klem om niet de tas of jas onbeheerd op de gang of in de studieruimte achter te laten. Tijdens de gymnastieklessen moeten de waardevolle spullen in het kluisje opgeborgen worden.
 15. Het is leerlingen bij alle schoolactiviteiten verboden om foto’s te maken of te filmen zonder de toestemming van degene die de leerling fotografeert of filmt.
 16. Bij het gebruik van sociale media dienen leerlingen rekening te houden met de reguliere fatsoensnormen, de wettelijke privacyregels en gaan wij ervan uit dat zij de goede naam van de school en alle betrokkenen niet schaden.
 17. Wij gaan ervan uit dat leerlingen dagelijks hun Outlook-mail lezen (en Zermelo voor het rooster goed bijhouden).

Als we ons aan de afspraken houden, draagt dit bij aan een plezierig en succesvol schooljaar.

Absent/ziekmelding

Ziekmelden gebeurt tussen 07.30 en 08.30 uur (ook als uw kind pas later les heeft) door de ouder(s)/verzorger(s) via de verzuimcoördinatoren mw. I.M. Visser (onderbouw) of dhr. A. Roepan (bovenbouw). 

Absentie telefonisch doorgeven

Gelieve uitsluitend telefonisch contact opnemen als het gaat om een ziekmelding voor de eerste dag via telefoonnummer 020-5471120.  Let op: vermeld altijd het leerlingnummer en de klas van uw kind. Wij kunnen alle gegevens dan veel sneller verwerken. 

Absentie via e-mail doorgeven

Ziekmelden na de eerste dag, beter melden en andere afspraken die niet buiten schooltijd gepland konden worden, kunt u doorgeven via absentie@keizerkarelcollege.nl. Vermeld in het onderwerp van uw e-mail de naam en klas van uw kind. Verder vragen we u de volgende informatie in uw e-mail te verwerken:

Naam leerling:
Klas:
Leerlingnummer:
Reden absent:
Datum absent:
Welke lesuren:
Uw naam:
Uw telefoonnummer:


BLESSURES + gym
Bij een blessure is uw kind niet vrijgesteld van de gymles. Uw zoon of dochter geeft bij de gymdocent aan dat er sprake is van een blessure en samen vinden zij een alternatief.

Bijzonder verlof

Vakanties vinden plaats op de dagen zoals in het vakantierooster is vastgesteld. Extra verlof buiten de schoolvakanties kan in enkele gevallen worden aangevraagd tot maximaal tien dagen buiten het vakantierooster. De regels hiervoor zijn wettelijk bepaald. Deze bepalingen en meer informatie vindt u in het Aanvraagformulier bijzonder verlof  dat u bij de leerlingcoördinatoren kunt inleveren, uiterlijk acht weken voor de ingang van het verlof.

Formulieren
Aanvraagformulier Bijzonder Verlof leerlingen

Verzuimpreventie

We hebben een verzuimprotocol waarin wordt uitgelegd wat we verwachten van leerlingen en ouders omtrent verzuim, en wat zij van ons kunnen verwachten. In de schoolregels staat ook uitgelegd wat te doen bij te laat komen en bij afwezigheid.

Het verzuim beperken we door de volgende maatregelen:

 1. De docent vult aan het begin van ieder lesuur digitaal in welke leerling niet aanwezig is. Dit is voor de verzuimcoördinator direct zichtbaar in Magister. Ouders van leerlingen die afwezig zijn en die dit ‘s morgens niet telefonisch hebben gemeld worden door de verzuim-coördinator direct gebeld
 2. absentie die van tevoren bekend is, zoals doktersbezoek, orthodontist etc. dient vooraf schriftelijk (via de mail) gemeld te worden aan de verzuimcoördinatoren
 3. bij meer dan 16 uur verzuim in 4 weken (dit is wettelijk vastgesteld) worden leerlingen doorverwezen naar de jeugdarts. Wij volgen het zogenaamde Mazl-protocol, opgesteld in samenwerking met de GGD.
Protocollen
Verzuimbeleid 2022-23

Camera's en kluisjescontrole

Om vormen van vandalisme (o.a. graffiti) en criminaliteit tegen te gaan, zijn er op verschillende plekken in de school (verborgen) camera’s opgehangen. Ook kan om die reden controle van kluisjes door de politie plaatsvinden.

Roken, alcohol en drugspreventie

Wat ons betreft mag de school niet de plek zijn waar kinderen leren roken of met alcohol- en drugsgebruik in aanraking komen. Iedere leerling krijgt tijdens de schoolcarrière meerdere malen les en voorlichting over deze genotsmiddelen. Daarbij gaat het vooral om preventie, contact en gedragsaanpak. De regels omtrent roken, alcohol en drugs zijn als volgt:

ROKEN

Sinds schooljaar 2014-2015 is het schoolterrein rookvrij. Dat betekent dat op het schoolplein en in het schoolgebouw niet gerookt mag worden. Er mag door leerlingen ook niet gerookt worden op of in de buurt van het schoolterrein. Het rookverbod geldt dagelijks van 08.00 tot 17.00 uur.

ALCOHOL

a.   Het in het bezit hebben van alcohol op school of tijdens activiteiten onder verantwoordelijkheid van de school is niet toegestaan.
b.   Voor leerlingen is het tijdens schoolactiviteiten niet toegestaan alcohol te drinken, dat geldt ook tijdens reizen, uitwisselingen, schoolfeesten en diplomeringen.

  DRUGS

  Het gebruiken dan wel in bezit hebben van drugs op of in de omgeving van de school of tijdens activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school vallen, is niet toegestaan.

  SANCTIES

  Overtreding van de regels omtrent alcohol- en drugsgebruik wordt streng bestraft.

  Informatievoorziening gescheiden ouders

  Bij een scheiding heeft een school volgens de wet een informatieplicht tegenover beide ouders. We hebben in een protocol vastgelegd hoe we hiermee omgaan, te vinden in het menu onder Documenten.

  Klachtenregeling

  Stichting Keizer Karel heeft een klachtenregeling vastgesteld. Deze klachtenregeling heeft een algemeen karakter. Hij is alleen van toepassing wanneer men met zijn klacht niet elders terecht kan. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen worden opgelost. Indien dit niets oplevert, kan daarna overleg met onder andere de mentor, leerlingcoördinator en schoolleiding plaatsvinden. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

  Verzekering en aansprakelijkheid

  Algemeen geldt:

  1. Voor de fietsen en bromfietsen in de fietsenstalling draagt de schoolleiding geen verantwoordelijkheid. Dit geldt evenzeer voor alle persoonlijke bezittingen en voor de inhoud van de garderobekluisjes. 
  2. Als een leerling schade toebrengt aan bezittingen en gebouwen van Het Keizer Karel College draait de leerling op voor de kosten van herstel of vervanging.
  3. Bij het vermoeden van een misdrijf in de gebouwen en op het schoolterrein van onze school doen we aangifte bij de politie.

  De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.

  De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als hen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen.

  Maar let op:
  Ten eerste heeft de school pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in haar rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

  Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen of derden. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere, door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. De school is ten slotte niet aansprakelijk voor diefstal.

  Privacy en informatiebeveiliging

  We hechten grote waarde aan privacy en nemen bij het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht. Informatiebeveiliging is een belangrijke voorwaarde voor de bescherming van privacy. Binnen onze school is het privacybeleid daarom gekoppeld aan het informatiebeleid, zoals vastgelegd in ons Informatiebeveiligings- en Privacybeleid. De regels over het verwerven, verwerken, opslaan en beheren van persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons Privacyreglement.

  Wij gebruiken deze persoonsgegevens als het nodig is om de onderwijsovereenkomst na te komen, omdat het past bij de taak van school, omdat we afspraken met andere partijen moeten uitvoeren, omdat we leerlingen willen beschermen, omdat het noodzakelijk is voor het algemeen belang of omdat wij er zelf een groot belang bij hebben. Natuurlijk staat hierbij altijd de bescherming van privacy van leerlingen en hun ouders voorop. We hebben een functionaris gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via: FG@keizerkarelcollege.nl.

  We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Leerlingen, ouders en medewerkers hebben het recht tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van de eigen persoonsgegevens. Indien u van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, of als u de indruk heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres IBP@keizerkarelcollege.nl.

  Protocollen
  Privacyverklaring Keizer Karel College

  Gebruik beeldmateriaal

  Op school worden er regelmatig foto’s of video’s gemaakt. Het doel daarvan is om waardevolle momenten vast te leggen en om leerlingen, ouders en medewerkers te informeren over onze activiteiten. Ook gebruiken we beeldmateriaal bij onze professionalisering (om de pedagogische kwaliteit te verhogen). Bij het maken en verspreiden van foto’s en filmopnamen houden wij ons aan de relevante wet- en regelgeving. Meer hierover is te lezen in ons protocol beeldmateriaal.

  Sociale media

  Sociale media bieden een algemeen geaccepteerde manier van communiceren die niet meer valt weg te denken uit het hedendaagse leven. Ze kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen te verbreden. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan een positief imago van de school. Maar sociale media brengen ook risico’s met zich mee: pesten en het (ongewild) delen van foto’s of andere gegevens kunnen medewerkers, leerlingen of de reputatie van de school schaden. Voor het gebruik van sociale media hebben wij daarom een apart protocol sociale media opgesteld.

  Schoolfotograaf

  Bij de start van het schooljaar komt de schoolfotograaf op school. Er wordt dan een portretfoto gemaakt van de leerling en een groepsfoto van de klas. De portretfoto wordt door ons gebruikt op de schoolpas en in ons leerlingvolgsysteem (ten behoeve van identificatie). In verband met het kunnen bestellen van de schoolfoto’s, verstrekken wij de persoonsgegevens van leerlingen aan de schoolfotograaf. Indien u als ouder of jij als leerling van 16+ hier bezwaar tegen hebt, kunt u / kun jij dit kenbaar maken bij de betreffende afdelingsleider.