Algemeen

Het KKC

Het Keizer Karel College (KKC) is een school voor havo, atheneum, gymnasium, en Technasium (voor havo en vwo) met ongeveer 1830 leerlingen. Het merendeel van de leerlingen komt uit Amstelveen. Daarnaast komen er veel leerlingen uit Badhoevedorp, Ouderkerk aan de Amstel en Aalsmeer. Op de school werken ongeveer 180 medewerkers waaronder schoolleiding, afdelingsleiders, docenten, docenten in opleiding en leden van het onderwijsondersteunend personeel. Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting Keizer Karel, waartoe ook het Alkwin Kollege in Uithoorn behoort. Het toezicht van beide scholen is in handen van een Raad van Toezicht.

Organisatie

Schoolleiding

Botting MEM, J.W.
Bon
Rector
Vellinga, S.A.
Vel
Conrector formatie en financiën, tevens plaatsvervangend rector
Honing, van der, C.
Hon
Afdelingsleider ondersteuning
Docent Nederlands
Aartse, R.M.
Aar
Afdelingsleider bedrijfsvoering
Docent lichamelijke opvoeding
Somers, M.E.
Som
Afdelingsleider 1, 2 en 3 havo
Paap, S.J.
Paj
Afdelingsleider 4 en 5 havo
Schaik, van, S.E.M.
Scs
Afdelingsleider 1, 2 en 3 vwo. Docent Nederlands
Stolk, W.
Sto
Afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo. Docent Maatschappijleer

Leerlingcoördinatoren

Eelhart, G.
Eeg
Leerlingcoördinator 1, 2 en 3 havo
Salfischberger, D.M.
Sad
Leerlingcoördinator 4, 5 havo. Docent Gesch.
Cicek, D.
Cic
Leerlingcoördinator 1, 2 en 3 vwo
Sanders, K.
Kar
Leerlingcoördinator 4, 5 en 6 vwo, technisch onderwijs assistent kunst

Bestuur

A. Smit

Raad van toezicht

D. Koningen, voorzitter
C.M. van Krieken, secretaris
R.G.M. Sijm
J. Fortuin
F. van der Wel

Contact met de school

De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Neemt u bij voorkeur in eerste instantie per e-mail contact met hem/haar op wanneer u vragen heeft over uw kind. De contactgegevens van de mentor vindt u op de pagina Team door op de klas van uw kind te zoeken.

Kijk hier voor het absent melden van uw kind.
Telefoonnummer: 

020 - 641 57 00

Mail:

info@keizerkarelcollege.nl

Website:

www.keizerkarelcollege.nl

IBAN rekeningnummer: 

NL34INGB0001511056

BEZOEK- EN POSTADRES:

Elegast 5, 1185 AA Amstelveen

Waar staan we voor?

MISSIE

Het Keizer Karel College staat voor:

 • onderwijs in een sfeer waar leerlingen zich veilig voelen en graag naar school gaan. De leerlingen voelen zich op de school gekend en gerespecteerd.
 • onderwijs waar iets te kiezen valt voor leerlingen, zowel wat betreft de onderwijskundige afdelingen (havo, havo-Technasium, atheneum, atheneum-Technasium en gymnasium) als wat betreft vakken (‘Denken en doen’, een eigen vak op het gymnasium, onderzoek en ontwerpen op het Technasium en de leerlijn wetenschapsoriëntatie op het atheneum).
 • onderwijs in een goed gestructureerde en georganiseerde (school)omgeving.
 • onderwijs met een focus op resultaten die bereikt worden door in te zetten op de ondersteuning en coaching van de competenties van leerlingen.
 • onderwijs waarin wij respectvol omgaan met ieders talent – zowel van medewerkers als van leerlingen - en dit tot bloei willen brengen.

Identiteit

De identiteit van de school is open katholiek en vertegenwoordigt de vier UNESCO thema’s. Dit betekent dat wij in ons onderwijs extra aandacht besteden aan Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Duurzaamheid en Intercultureel Leren. Onze identiteit komt ook tot uiting in de sfeer op school, gekenmerkt door respect voor en saamhorigheid met elkaar. Als UNESCO-oriëntatieschool kiezen we voor een koers die past bij de thema’s en doelen van UNESCO en daarmee voor onderwijs dat aansluit bij de samenleving van vandaag, maar ook de wereld van morgen.

KERNWAARDEN

In ons onderwijs en in de omgang met elkaar en onze omgeving gaan we uit van vier kernwaarden. We hebben deze kernwaarden eerst met elkaar algemeen omschreven en daarna uitgewerkt wat deze betekenen voor de diverse geledingen in onze school.

De kernwaarde veiligheid betekent voor het KKC dat wij op onze school niet slechts onszelf kunnen zijn, maar dat wij ons kunnen ontplooien tot wie we wíllen zijn. Op onze school kunnen we ons uiten zoals wij willen. We worden hierin gerespecteerd en respecteren ook anderen. Er is altijd ruimte om van gedachten te wisselen, ook en juist wanneer we van mening verschillen. Het KKC biedt een gestructureerde en veilige (leer)omgeving, waarin we ons veilig en gesteund voelen. Wij communiceren niet over elkaar maar met elkaar en wij verstrekken hierin heldere en eerlijke informatie.

De kernwaarde vertrouwen betekent voor het KKC dat wij op onze school een open houding naar elkaar toe hebben. We durven oude systemen los te laten om zo ruimte te maken, ruimte waarin wij nieuwe mogelijkheden verkennen. Op deze verkenningstocht mogen fouten gemaakt worden, omdat we hiervan leren en deze bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo leren wij dat we op anderen en op onszelf kunnen vertrouwen. Dit alles zorgt voor een omgeving waarin we niet alleen gezien en gehoord maar ook serieus genomen worden.

De kernwaarde betrokkenheid betekent voor het KKC dat wij op onze school interesse tonen in en in gesprek gaan met elkaar, daar waar nodig fungeren wij als coach voor elkaar. Dit leidt ertoe dat wij zelf meer invulling kunnen geven- en bijdragen aan zowel onze eigen ontwikkeling als die van de wereld om ons heen.

De kernwaarde zelfstandigheid betekent voor het KKC dat wij op onze school vrijheid én verantwoordelijkheid krijgen. We stellen heldere doelen en bieden duidelijke kaders waarbinnen wij onze eigen keuzes kunnen maken om deze doelen te behalen. Er is altijd ruimte om op deze keuzes te reflecteren en hiervan te leren. Op het Keizer Karel College nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid, en durven wij anderen ook verantwoordelijkheid te geven. Wij bieden ruimte voor persoonlijke groei en leveren maatwerk waar mogelijk. Dit zorgt voor een gevoel van vrijheid, dat leidt tot het ervaren van autonomie, wat resulteert in een verhoogde motivatie.

VISIE

Wij willen met ons onderwijs bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open en nieuwsgierige blik tegemoet treden. Elke leerling volgt vanuit een gezamenlijk brede basis, zijn eigen weg, waarbij ruimte is voor ieders talent en interesses. We zetten leerlingen aan het denken over hun eigen leerproces en verhogen zo hun motivatie, ambitie en eigen verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk zijn, maar het ontwikkelen van je identiteit en jezelf ontplooien zijn minstens zo belangrijk. Maar we leiden onze leerlingen natuurlijk niet alleen op richting een diploma: we willen bereiken dat onze leerlingen zelfstandige en kritisch denkende mensen worden die hun verantwoordelijkheid in de maatschappij kunnen dragen en er een bijdrage aan kunnen leveren.

Pedagogische visie
Onze pedagogische visie laat zich vatten in de drie bekende kernbegrippen van Luc Stevens: relatie, autonomie en competentie. Deze drie begrippen hebben wij verrijkt met en gerelateerd aan de UNESCO-thema's en staan hieronder omschreven. Onze kernwaarden zijn op diverse plaatsen in de omschrijvingen te herkennen.

Relatie
We streven naar verdraagzaamheid en vrede door te beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn en samen moeten leven (UNESCO: learning to live together). Binnen onze school verstaan we onder ‘relatie’ dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn en ze zich veilig voelen “ik hoor erbij”, zich gezien voelen door hun docenten, die luisteren, coachen, ondersteunen en de leerlingen uitdagen. Docenten bieden vertrouwen, maar nog belangrijker: ze hebben vertrouwen in hun leerlingen. Docenten zijn het goede voorbeeld en treden op als het nodig is.

Autonomie
We leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn (UNESCO: learning to be). In onze school verstaan we onder ‘autonomie’ dat leerlingen weten dat ze - in elk geval voor een deel - hun leergedrag zelf kunnen sturen. We leren ze onafhankelijk te zijn en zelf beslissingen te nemen “ik kan het”. Er is respect voor de leerling en zijn/ haar capaciteiten en er is een besef dat ieder kind, iedere jongere uniek is. Hun individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van de vrijheid van de ander en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie.

Competentie
We leren om autonoom te handelen, door ervaring op te doen en basiscompetenties en vaardigheden aan te leren (UNESCO: learning to do). Bij ervaring opdoen en vaardigheden aanleren hoort ook kennis blijven verwerven en verdiepen (UNESCO: learning to know).

In onze school verstaan we onder ‘competentie’ dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze zullen ook ontdekken dat ze steeds meer aankunnen “ik kan het zelf.” Als ze daar moeite mee hebben leren we ze waar ze hulp kunnen vinden. Succesvol worden door ruimte te benutten, uitdagingen aan te gaan, ondersteuning te vragen en grenzen te verkennen.

Om onze pedagogische visie in de praktijk te brengen werken we vanuit de principes van Didactisch Coachen; een planmatige en doelgerichte wijze van coachen waarbij docenten en begeleiders uitgaan van de kwaliteiten die leerlingen reeds in huis hebben. Zij bevorderen het leren en de motivatie van de leerlingen door het stellen van vragen, het geven van aanwijzingen en feedback en een vriendelijke benadering.

Vakantierooster 2023 - 2024

vakantie

Datum

Hemelvaartsdag +
dag na Hemelvaart

18 + 19 mei 2023

Pinksteren

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023

Herfstvakantie

21 oktober t/m 29 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 februari t/m 25 februari 2024

Goede vrijdag

29 maart 2024

Tweede paasdag

1 april 2024

Meivakantie

27 april t/m 12 mei 2024
Hemelvaartsdag +
dag na Hemelvaart
9 en 10 mei 2024
Tweede pinksterdag20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

Financiën

De kosten van het onderwijs op het Keizer Karel College vallen uiteen in drie onderdelen:
     1. De schoolboeken
     2. De vrijwillige ouderbijdrage
     3. Meerdaagse excursies en uitwisselingen

  1. DE SCHOOLBOEKEN

  De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, het eigen leermateriaal van de school en mogelijke bijhorende cd’s en dvd’s.

  Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

  De levering van schoolboeken heeft het KKC uitbesteed aan het boekhuis Van Dijk. Ouders/verzorgers of de leerlingen kunnen via het internet boekenlijsten inzien en boeken aanvragen.

  2. Vrijwillige ouderbijdrage

  De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt op het Keizer Karel College € 120,00 per kind. Deze bijdrage wordt besteed aan het activiteitenfonds (projecten, introductieprogramma en sportactiviteiten) en aan het cultuurfonds (cultuuractiviteiten).

  De vrijwillige ouderbijdrage heeft nadrukkelijk een vrijwillig karakter. Als ouders de bijdrage niet kunnen betalen of niet willen betalen, heeft dat geen gevolgen voor hun kind(eren). Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met de activiteiten die het Keizer Karel College organiseert en wij zullen nooit leerlingen uitsluiten van deelname aan activiteiten vanwege het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Bij de facturatie van de ouderbijdrage maakt de school gebruik van WIS-collect. De factuur kunt u downloaden en voor uw eigen administratie bewaren.

  Beschrijving van de fondsen:
  Het activiteitenfonds is bedoeld voor de klassenuitjes, de kerstactiviteiten in de onderbouw en allerlei activiteiten in het kader van de examens en diplomering; bijvoorbeeld het jaarboek. Maar ook de bijeenkomsten in het kader van voorlichting aan leerlingen én ouders worden dankzij deze gelden mogelijk gemaakt.

  Dankzij het cultuurfonds is het mogelijk dat veel leerlingen op het KKC met verschillende vormen van culturele activiteiten in aanraking komen. Leerlingen bezoeken in het kader van de culturele en kunstzinnige vorming regelmatig in groepsverband allerlei voorstellingen.

  Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de ouders een brief met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. 

  3. Brugklaskamp, THEMAREIZEN voor 4 havo en 5 vwo, EN uitwisselingen in het kader van internationalisering

  In de brugklas nemen alle leerlingen deel aan het brugklaskamp. We proberen de kosten voor deze activiteit zo laag mogelijk te houden en deze worden op basis van kostendekking in rekening gebracht. 

  Met de leerlingen van Havo 4 en VWO 5 gaan we op themareis. Dit zijn reizen waarbij een deel van de invulling vanuit de secties wordt verzorgd. Te denken valt aan reis naar het Vulkaangebied in de Eifel of een reis naar Verdun in het kader van geschiedenis. Voor deze reizen worden alleen de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht. Leerlingen die niet deel kunnen of willen nemen, nemen deel aan een thuisblijversprogramma op school. De leerlingen van het gymnasium nemen in de bovenbouw deel aan een uitwisseling met een school in Rome.

  Leerlingen worden in het kader van internationalisering in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan uitwisselingen met scholen in Berlijn, Bochum, Castellon de la Plana, Guer, Lille, Malaga, Trento, Vantaa, Warschau en Zagreb. Deze activiteiten vinden plaats binnen het Erasmus+ programma en de kosten worden vergoed aangezien het KKC een Erasmus+ geaccrediteerde school is. Leerlingen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan deze uitwisselingen en moeten hun motivatie hiervoor ook laten zien door een motivatiebrief te schrijven. Bij een uitwisseling komen er in veel gevallen ook leerlingen terug en van leerlingen en ouders wordt dan ook verwacht dat deze leerlingen in het gastgezin in Nederland kunnen verblijven.

  Door ervaringen op te doen in binnen- en buitenland leer je je open te stellen voor andere perspectieven en je wordt je bewust van jouw invloed op de wereld. Je leert wie je bent, wat voor jou belangrijk is en je durft je verantwoordelijkheid te nemen om er met elkaar en voor elkaar te zijn. Om dit proces in de praktijk te realiseren is er op het KKC een doorlopende leerlijn ‘internationalisering en wereldburgerschap’ opgesteld. Deze maakt zichtbaar hoe leerlingen op het Keizer Karel College zich ontwikkelen tot kansrijke wereldburgers. Het KKC heeft een accreditatie Erasmus+ voor 2021-2027 ontvangen van de Europese Commissie. Vanuit deze subsidie worden de internationaliseringsprojecten voor onze leerlingen bekostigd. Bij het ontwikkelen van internationaliseringsprojecten gelden vier belangrijke pijlers: inclusiviteit en diversiteit, digitale transformatie, milieu en klimaatopwarming, participatie en democratisch burgerschap.

  Alledaagse zaken

  Leerlingenportal

  We werken met een leerlingenportal waarin alle informatie, alle apps waarmee leerlingen werken (Magister, Zermelo, Office et cetera) en nieuws op één plek te vinden is. Uitleg en voorbeelden van online leren nemen daar een belangrijke plaats in. Leerlingen loggen in met hun Office- schoolaccount en daarin, maar ook op onze website onder het tabblad ‘leerlingen’ is de link naar dit portal te vinden.

  SCHOOLPAS

  Elke leerling heeft een schoolpas. Hiermee kunnen ze hun kluis openmaken, boeken lenen bij de mediatheek en zich identificeren.

  GARDEROBEKLUISJES

  Alle leerlingen van het KKC krijgen een kluisje. Ze kunnen daar de spullen in doen die ze de komende les niet nodig hebben, en ook hun jas en andere persoonlijke bezittingen. Op Leerplein 001 zijn ook kapstokken beschikbaar voor de jassen: gebruik hiervan is op eigen risico.

  Voorheen hadden leerlingen hun hele schoolcarrière hetzelfde kluisje, nu krijgen zij elk jaar een ander kluisje. Aan het eind van het jaar dienen de kluisjes leeg te zijn en worden ze schoongemaakt. In het nieuwe schooljaar worden de kluizen opnieuw verdeeld.

  MEDIATHEEK

  Onze mediatheek is dagelijks geopend van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens deze uren is er gelegenheid om boeken te lenen voor een scriptie of profielwerkstuk. De mediatheek bevat Nederlandse en Engelse romans en vertaalde Engelse, Franse en Duitse romans die de leerlingen voor hun lijst kunnen lezen.

  Gezonde school

  We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers en leerlingen. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We zijn nu officieel een ‘Gezonde School’. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Meer informatie kunt u lezen in het Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines.

  Algemeen
  Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

  ROSA-opleidingsschool

  Het Keizer Karel College begeleidt docenten in opleiding in hun ontwikkeling tot bekwame en zelfbewuste docenten die in staat zijn hun leerlingen uit te dagen en stimuleren. Om deze reden zijn wij een gecertificeerde ROSA-opleidingsschool. Docenten in opleiding die bij ons stagelopen, krijgen een intensieve begeleiding van vakdocenten die daarvoor zijn opgeleid. Een docent in opleiding maakt ook deel uit van ons docententeam. Voor meer informatie zie: www.opleidingsschoolrosa.nl

  ROSA is een samenwerking van zeventien middelbare scholen, waaronder het Keizer Karel College en vijf universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/Amsterdam.

  Didactisch Coachen

  Op het Keizer Karel College begeleiden wij leerlingen volgens de principes van Didactisch Coachen. Dit is een planmatige en doelgerichte wijze van coachen waarbij docenten en begeleiders uitgaan van de kwaliteiten die leerlingen reeds in huis hebben. Zij bevorderen het leren en de motivatie van de leerlingen door het stellen van vragen, het geven van aanwijzingen en feedback en een vriendelijke benadering. Didactisch Coachen sluit aan bij de kernwaarden van onze school. Alle docenten en begeleiders worden in de gelegenheid gesteld om een interne opleiding te volgen. Voor meer informatie zie: https://www.didactischcoachen.nl/

  Kwaliteitszorg

  De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald, van de deskundigheid van het personeel tot de inrichting van het gebouw. Om de kwaliteit te garanderen voeren we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen uit. Daarnaast houden wij een keer per vier jaar een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.

  Leerlingen zijn verenigd in de leerlingenraad, die op regelmatige basis overleg voert met de rector van de school. Daarnaast zijn er op afdelingsniveau leerlingpanels die op regelmatige basis overleg voeren met de afdelingsleiders.

  Ouders zijn verenigd in ouderpanels op afdelingsniveau en komen regelmatig bij elkaar op basis van een thema dat in de afdeling speelt. Dit gebeurt met de afdelingsleider die daarbij geholpen kan worden door ouders uit de ouderraad.

  Scholen op de kaart

  Onze school publiceert de belangrijkste gegevens van de kwaliteit van de school op “Scholen op de Kaart”. De doelstelling van deze website is het presenteren van een set van uniforme, vergelijkbare kwaliteitsmeters voor elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland.

  Op www.scholenopdekaart.nl is te zien hoe we presteren op verschillende onderdelen, zoals examens, doorstroom, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met het landelijk gemiddelde (benchmark).

  Toezicht van de inspectie

  Naast de interne kwaliteitszorg waar wij als school zorg voor dragen, bewaakt de inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het voortgezet onderwijs. Scholen verantwoorden zich over hun onderwijs, niet alleen over de cognitieve prestaties van de leerlingen, maar ook over hoe de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. De inspectie controleert of scholen zich houden aan wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan of scholen het geld krijgen waar ze recht op hebben en dit vervolgens ook uitgeven volgens de regels. Jaarlijks geeft de inspectie een opbrengstenoordeel uit.

  Het toezicht van de inspectie is risicogericht. Dat wil zeggen: scholen met risico’s, zoals minder goede leerresultaten, krijgen meer toezicht. Een belangrijk uitgangspunt is voorkomen dat het onderwijs op een school verslechtert. Daarom controleert de inspectie ieder jaar van elke school of er sprake is van risico’s.

  Wanneer een school, zoals het Keizer Karel College, geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl.

  Aanmeldingsprocedure

  Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

  Hoe meld je je aan?

  Een leerling kan zich in de regio Amstelveen aanmelden. Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld online aanmeldformulier. Op dit formulier staat het schooladvies van de basisschool vermeld. Alleen leerlingen met minimaal een havo-advies kunnen zich bij het KKC inschrijven.

  Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari en februari hun informatieavonden/dagen. In deze oriëntatieperiode kan er nog niet ingeschreven worden, de inschrijfperiode is in maart. 

  Ouders ontvangen van de basisschool een inlogcode voor de persoonlijke omgeving in 'ELK', waar zij de leerling kunnen aanmelden voor het KKC.

  Toelatingsprocedure KKC

  Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaatsen over zijn. 

  Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:

  1. Leerlingen wonen in en/of komen van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer
  2. Leerlingen hebben minimaal havo-advies
  3. Broertjes en zusjes van leerlingen op het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  4. Kinderen van medewerkers van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  5. Bij over-aanmelding vindt een loting plaats. 

  De afdelingsleider, de leerlingcoördinator en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zogenaamde 'warme overdracht'. Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het belangrijkste plaatsingscriterium. De CITO-score (uitslag van de zgn. doorstroomtoets) komt uiterlijk 24 maart, zodat leerlingen zich met hun definitieve advies in de periode tussen 24 en 31 maart 2024 kunnen aanmelden.

  Het KKC hanteert een maximum van 32 leerlingen per klas. In de havo-afdeling streven wij naar maximaal 28 leerlingen per klas.

  Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan zal de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan treedt de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. Bij uitloting: centrale plaatsing en loting via ‘Kernprocedure Amstelland’.

  Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.

  Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats et cetera) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.

  Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.

  Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.