Algemeen

Het KKC

Het Keizer Karel College (KKC) is een school voor havo, technasium, atheneum en gymnasium, met ongeveer 1750 leerlingen. Het merendeel van de leerlingen komt uit Amstelveen. Daarnaast komen er veel leerlingen uit Badhoevedorp, Ouderkerk aan de Amstel en Aalsmeer. Op de school werken ongeveer 180 medewerkers waaronder schoolleiding, afdelingsleiders, docenten, docenten in opleiding en leden van het onderwijsondersteunend personeel. Onze school maakt onderdeel uit van de Stichting Keizer Karel, waartoe ook het Alkwin Kollege in Uithoorn behoort. Het toezicht van beide scholen is in handen van een Raad van Toezicht.

Organisatie

Schoolleiding

Botting MEM, J.W.
bon
Rector
Marrenga-Faber, F.P.
mar
Engels
Schoolleider kwaliteit, examen- en leerlingzaken
Vellinga, S.A.
vel
Scheikunde
schoolleider financiën, formatie en ICT

afdelingsleiders

Stolk, W.
sto
Maatschappijleer
Afdelingsleider 1, 2 en 3 havo
Dullemen, van, F.
dul
Geschiedenis
Mentor 5h3
Afdelingsleider 4 en 5 havo
Salfischberger, D.M.
sad
Geschiedenis
Mentor 1HT1
Afdelingsleider 4 en 5 havo
Takens, I.B.G.
tas
Lichamelijke Opvoeding
Afdelingsleider 1 en 2 vwo
Schaik, van, S.E.M.
scs
Nederlands
Afdelingsleider 1 en 2 vwo
Jong, de, M.C.
jog
Geschiedenis
Afdelingsleider 3 vwo
Jongh, de, J.
joj
Natuurkunde
Mentor 1VT3
Afdelingsleider 4 en 5 vwo
Leeuwen, van, F.K.C.
lee
Aardrijkskunde
Afdelingsleider 6 vwo
Aartse, R.M.
Aar
Lichamelijke Opvoeding
Afdelingsleider Beheer, Organisatie en Communicatie

Bestuur

A. Smit

Raad van toezicht

P.T. Peeters, voorzitter
R. Duwel
I.P.A.G. Kalmeijer
C.M. van Krieken
D. Koningen

Contact met de school

De mentor van uw kind is het eerste aanspreekpunt voor ouders. Neemt u contact met hem/haar op wanneer u vragen heeft over uw kind. De contactgegevens van de mentor vindt u op de pagina Team door op de klas van uw kind te zoeken.

Kijk hier voor het absent melden van uw kind.

BEZOEK- EN POSTADRES:

Elegast 5, 1185 AA Amstelveen

1 t/m 3 havo (behalve havo-technasiumleerlingen) hebben les op dr. Schaepmanlaan: Dr. Schaepmanlaan 2, 1182 GM Amstelveen.
Telefoonnummer: 

020 - 641 57 00

Mail:

info@keizerkarelcollege.nl

Website:

www.keizerkarelcollege.nl

IBAN rekeningnummer: 

NL34INGB0001511056

Waar staan we voor?

MISSIE

Het Keizer Karel College staat voor:

 • onderwijs in een sfeer waar leerlingen zich veilig voelen en graag naar school gaan. De leerlingen voelen zich op de school gekend en gerespecteerd.
 • onderwijs waar iets te kiezen valt voor leerlingen, zowel wat betreft de onderwijskundige afdelingen (havo, havo-Technasium, atheneum, atheneum-Technasium en gymnasium) als wat betreft vakken (‘Denken en doen’, een eigen vak op het gymnasium, onderzoek en ontwerpen op het Technasium en de leerlijn wetenschapsoriëntatie op het atheneum).
 • onderwijs in een goed gestructureerde en georganiseerde (school)omgeving.
 • onderwijs met een focus op resultaten die bereikt worden door in te zetten op de ondersteuning en coaching van de competenties van leerlingen.
 • onderwijs waarin wij respectvol omgaan met ieders talent – zowel van medewerkers als van leerlingen - en dit tot bloei willen brengen.

Identiteit

De identiteit van de school is open katholiek en vertegenwoordigt de vier UNESCO thema’s. Dit betekent dat wij in ons onderwijs extra aandacht besteden aan Vrede en Mensenrechten, Wereldburgerschap, Duurzaamheid en Intercultureel Leren. Onze identiteit komt ook tot uiting in de sfeer op school, gekenmerkt door respect voor en saamhorigheid met elkaar. Als UNESCO-oriëntatieschool kiezen we voor een koers die past bij de thema’s en doelen van UNESCO en daarmee voor onderwijs dat aansluit bij de samenleving van vandaag, maar ook de wereld van morgen.

KERNWAARDEN

In ons onderwijs en in de omgang met elkaar en onze omgeving gaan we uit van vier kernwaarden. We hebben deze kernwaarden eerst met elkaar algemeen omschreven en daarna uitgewerkt wat deze betekenen voor de diverse geledingen in onze school.

De kernwaarde veiligheid betekent voor het KKC dat wij op onze school niet slechts onszelf kunnen zijn, maar dat wij ons kunnen ontplooien tot wie we wíllen zijn. Op onze school kunnen we ons uiten zoals wij willen. We worden hierin gerespecteerd en respecteren ook anderen. Er is altijd ruimte om van gedachten te wisselen, ook en juist wanneer we van mening verschillen. Het KKC biedt een gestructureerde en veilige (leer)omgeving, waarin we ons veilig en gesteund voelen. Wij communiceren niet over elkaar maar met elkaar en wij verstrekken hierin heldere en eerlijke informatie.

De kernwaarde vertrouwen betekent voor het KKC dat wij op onze school een open houding naar elkaar toe hebben. We durven oude systemen los te laten om zo ruimte te maken, ruimte waarin wij nieuwe mogelijkheden verkennen. Op deze verkenningstocht mogen fouten gemaakt worden, omdat we hiervan leren en deze bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling. Zo leren wij dat we op anderen en op onszelf kunnen vertrouwen. Dit alles zorgt voor een omgeving waarin we niet alleen gezien en gehoord maar ook serieus genomen worden.

De kernwaarde betrokkenheid betekent voor het KKC dat wij op onze school interesse tonen in en in gesprek gaan met elkaar, daar waar nodig fungeren wij als coach voor elkaar. Dit leidt ertoe dat wij zelf meer invulling kunnen geven- en bijdragen aan zowel onze eigen ontwikkeling als die van de wereld om ons heen.

De kernwaarde zelfstandigheid betekent voor het KKC dat wij op onze school vrijheid én verantwoordelijkheid krijgen. We stellen heldere doelen en bieden duidelijke kaders waarbinnen wij onze eigen keuzes kunnen maken om deze doelen te behalen. Er is altijd ruimte om op deze keuzes te reflecteren en hiervan te leren. Op het Keizer Karel College nemen wij onze eigen verantwoordelijkheid, en durven wij anderen ook verantwoordelijkheid te geven. Wij bieden ruimte voor persoonlijke groei en leveren maatwerk waar mogelijk. Dit zorgt voor een gevoel van vrijheid, dat leidt tot het ervaren van autonomie, wat resulteert in een verhoogde motivatie.

VISIE

Wij willen met ons onderwijs bereiken dat onze leerlingen de wereld met een open en nieuwsgierige blik tegemoet treden. Elke leerling volgt vanuit een gezamenlijk brede basis, zijn eigen weg, waarbij ruimte is voor ieders talent en interesses. We zetten leerlingen aan het denken over hun eigen leerproces en verhogen zo hun motivatie, ambitie en eigen verantwoordelijkheid. We zijn ervan overtuigd dat het verwerven van kennis en vaardigheden belangrijk zijn, maar het ontwikkelen van je identiteit en jezelf ontplooien zijn minstens zo belangrijk. Maar we leiden onze leerlingen natuurlijk niet alleen op richting een diploma: we willen bereiken dat onze leerlingen zelfstandige en kritisch denkende mensen worden die hun verantwoordelijkheid in de maatschappij kunnen dragen en er een bijdrage aan kunnen leveren.

Pedagogische visie
Onze pedagogische visie laat zich vatten in de drie bekende kernbegrippen van Luc Stevens: relatie, autonomie en competentie. Deze drie begrippen hebben wij verrijkt met en gerelateerd aan de UNESCO-thema's en staan hieronder omschreven. Onze kernwaarden zijn op diverse plaatsen in de omschrijvingen te herkennen.

Relatie
We streven naar verdraagzaamheid en vrede door te beseffen dat we van elkaar afhankelijk zijn en samen moeten leven (UNESCO: learning to live together). Binnen onze school verstaan we onder ‘relatie’ dat leerlingen zich geaccepteerd voelen, ze erbij horen, ze het gevoel hebben welkom te zijn en ze zich veilig voelen “ik hoor erbij”, zich gezien voelen door hun docenten, die luisteren, coachen, ondersteunen en de leerlingen uitdagen. Docenten bieden vertrouwen, maar nog belangrijker: ze hebben vertrouwen in hun leerlingen. Docenten zijn het goede voorbeeld en treden op als het nodig is.

Autonomie
We leren om zelfstandig en verantwoordelijk te zijn (UNESCO: learning to be). In onze school verstaan we onder ‘autonomie’ dat leerlingen weten dat ze - in elk geval voor een deel - hun leergedrag zelf kunnen sturen. We leren ze onafhankelijk te zijn en zelf beslissingen te nemen “ik kan het”. Er is respect voor de leerling en zijn/ haar capaciteiten en er is een besef dat ieder kind, iedere jongere uniek is. Hun individuele vrijheid is belangrijk en wordt gestimuleerd, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van de vrijheid van de ander en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Autonomie verwijst altijd naar relatie.

Competentie
We leren om autonoom te handelen, door ervaring op te doen en basiscompetenties en vaardigheden aan te leren (UNESCO: learning to do). Bij ervaring opdoen en vaardigheden aanleren hoort ook kennis blijven verwerven en verdiepen (UNESCO: learning to know).

In onze school verstaan we onder ‘competentie’ dat leerlingen ontdekken dat ze de taken die ze moeten doen, aankunnen. Ze zullen ook ontdekken dat ze steeds meer aankunnen “ik kan het zelf.” Als ze daar moeite mee hebben leren we ze waar ze hulp kunnen vinden. Succesvol worden door ruimte te benutten, uitdagingen aan te gaan, ondersteuning te vragen en grenzen te verkennen.

Herfstvakantie

15 oktober t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie

24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie

25 februari t/m 3 maart 2023

Tweede Paasdag

10 april 2023

Meivakantie

22 april t/m 7 mei 2023

Hemelvaartsdag

18/19 mei 2023

Tweede Pinksterdag

29 mei 2023

Zomervakantie

22 juli t/m 3 september 2023


vakantie

Datum

Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Pasen

17 en 18 april 2022

Meivakantie

23 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaartsdag +
dag na hemelvaart

26 + 27 mei 2022

Pinksteren

5 en 6 juni 2022

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

Financiën

De kosten van het onderwijs op het Keizer Karel College vallen uiteen in drie onderdelen:
     1. De schoolboeken
     2. De ouderbijdrage en de centrale inning *
     3. Meerdaagse excursies en stedenreizen

  1. DE SCHOOLBOEKEN

  De schoolboeken en het lesmateriaal dat specifiek voor een leerjaar door de school wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma, worden kosteloos door de school ter beschikking gesteld. Het gaat om leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken, het eigen leermateriaal van de school en mogelijke bijhorende cd’s en dvd’s.

  Ondersteunend lesmateriaal zoals: atlassen, woordenboeken en rekenmachines zijn niet gratis. De reden hiervoor is dat zij niet aan één specifiek leerjaar zijn gebonden en/of door meerdere kinderen kunnen worden gebruikt.

  De levering van schoolboeken heeft het KKC uitbesteed aan het boekhuis Van Dijk. Ouders/verzorgers of de leerlingen kunnen via het internet boekenlijsten inzien en boeken aanvragen.

  2. DE OUDERBIJDRAGE EN DE CENTRALE INNING *

  Jaarlijks vraagt de school ouders een vrijwillige ouderbijdrage te voldoen. Deze ouderbijdrage is bestemd voor die zaken die niet door het ministerie worden vergoed maar wel een goed onderwijs- en schoolklimaat bevorderen. Dankzij de ouderbijdrage worden daarnaast allerlei buitenschoolse activiteiten mogelijk. De ouderbijdrage wordt verdeeld over:

  • Het cultuurfonds
   Dankzij het cultuurfonds is het mogelijk dat veel leerlingen op het KKC direct met verschillende vormen van culturele activiteiten in aanraking komen, zowel actief als deelnemer, als meer passief als toeschouwer. Zo wordt er dit jaar een talentenjacht georganiseerd in theater De Griffioen en stond er afgelopen schooljaar een musical op het programma. Leerlingen bezoeken in het kader van de culturele en kunstzinnige vorming ook regelmatig in groepsverband allerlei voorstellingen.
  • Het middelenfonds
   Hiermee bekostigt de school de leerlingenkluisjes, het binnen de grenzen “gratis” printen en kopiëren door leerlingen, materialen voor leerlingen in de mediatheek, maar ook zaken als atlassen en woordenboeken in de klas en een leerlingenpas. Bovendien gaat een deel van dit fonds naar de ouderraad die daarmee naar eigen inzicht bepaalde bijzondere activiteiten voor leerlingen bekostigt.
  • Het activiteitenfonds
   Is bedoeld voor klassenuitjes, de Kerstactiviteiten in de onderbouw en allerlei activiteiten in het kader van de examens en diplomering. Maar ook bijeenkomsten in het kader van voorlichting worden dankzij deze gelden mogelijk gemaakt.

  Daarnaast is er voor het technasium een post van € 50,- opgenomen, voor het dekken van extra kosten. De ouderbijdrage (exclusief Centrale Inning) zoals we die het afgelopen jaar aan de ouders hebben gevraagd:

  Aan het begin van ieder schooljaar krijgen de ouders een brief met het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. In deze brief geven wij ook meer nauwkeurig aan waaraan we de ouderbijdrage besteden.

  De school heeft de volgende reductie- en kwijtscheldingsregeling m.b.t. de ouderbijdrage:

  • Een reductie van 50% voor het derde kind dat op school is/wordt ingeschreven;
  • een volledige kwijtschelding indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering van toepassing is.

  * Op 1 augustus 2021 is er nieuwe regelgeving in werking getreden. De wetswijziging regelt dat leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen, mee kunnen doen aan alle activiteiten die georganiseerd worden door de school.

  De centrale inning
  Naast de vrijwillige ouderbijdrage is er halverwege het jaar de vrijwillige centrale inning. Hier gaat het om die zaken die direct aan de individuele leerling zijn toe te schrijven en deze kunnen dan ook per leerling en per pakket verschillen. In januari krijgen de ouders/verzorgers daarvan een gedetailleerde specificatie. Het gaat hierbij om zaken als: eendaagse excursies en bepaalde vak- en profiel gebonden kosten.

  3. MEERDAAGSE EXCURSIES EN STEDENREIZEN

  In de brugklas nemen alle leerlingen deel aan het brugklaskamp en in de vierde klas van de havo en de vijfde klas van het vwo, gaan de leerlingen op stedenreis. De kosten van deze activiteiten proberen we zo laag mogelijk te houden en worden op basis van kostendekking in rekening gebracht.

  REGELINGEN VOOR OUDERS DIE DE KOSTEN NIET KUNNEN DRAGEN

  Financiële problemen mogen geen obstakel zijn voor het volgen van goed onderwijs op onze school. Het KKC is een school voor al haar leerlingen en streeft ernaar om bij eventuele financiële problemen in overleg met de ouders en/of de leerlingen te komen tot een goede oplossing. Daarnaast zijn er de nodige gemeentelijke regelingen. Hieronder volgt een overzicht van de websites van de vier Amstelland gemeenten.

  Alledaagse zaken

  Leerlingenportal

  Sinds kort werken we met een leerlingenportal waarin alle informatie, alle apps waarmee leerlingen werken (Magister, Zermelo, Office, Printer et cetera) en nieuws op één plek te vinden is. Uitleg en voorbeelden van online leren neemt daar een belangrijke plaats in. Leerlingen loggen in met hun Office- schoolaccount en daarin, maar ook op onze website onder het tabblad ‘leerlingen’ is de link naar deze portal te vinden.

  SCHOOLPAS

  Elke leerling heeft een schoolpas. Hiermee kunnen ze boeken lenen bij de mediatheek, kopiëren en zich identificeren.

  GARDEROBEKLUISJES

  Alle leerlingen van het KKC hebben gedurende hun hele schoolcarrière hetzelfde kluisje. Ze kunnen daar de spullen in doen die ze de komende les niet nodig hebben, en ook hun jas en andere persoonlijke bezittingen.

  MEDIATHEEK

  Onze mediatheek is dagelijks geopend van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens deze uren is er gelegenheid om boeken te lenen voor een scriptie of profielwerkstuk. De mediatheek bevat Nederlandse en Engelse romans en vertaalde Engelse, Franse en Duitse romans die de leerlingen voor hun lijst kunnen lezen.

  Schoolpas

  Elke leerling heeft een schoolpas. Hiermee kunnen ze boeken lenen bij de mediatheek, kopiëren en zich identificeren.

  GARDEROBEKLUISJES

  Alle leerlingen van het KKC hebben gedurende hun hele schoolcarrière hetzelfde kluisje. Ze kunnen daar de spullen indoen die ze de komende les niet nodig hebben, en ook hun jas en andere persoonlijke bezittingen.

  MEDIATHEEK

  Onze mediatheek is dagelijks geopend van 08.30 tot 16.00 uur. Tijdens deze uren is er gelegenheid om boeken te lenen voor een scriptie of profielwerkstuk. De mediatheek bevat Nederlandse en Engelse romans en vertaalde Engelse, Franse en Duitse romans die de leerlingen voor hun lijst kunnen lezen. 

  Gezonde school

  We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is omdat dit bijdraagt aan de gezonde leefstijl van onze medewerkers en leerlingen. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We zijn nu officieel een ‘Gezonde School’. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Meer informatie kunt u lezen in het Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines.

  Algemeen
  Voedingsbeleid volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

  ROSA-opleidingsschool

  Het Keizer Karel College wil docenten in opleiding graag begeleiden in hun ontwikkeling tot bekwame en zelfbewuste docenten die in staat zijn hun leerlingen uit te dagen en stimuleren. Om deze reden zijn wij een gecertificeerde ROSA-opleidingsschool. Docenten in opleiding die bij ons stagelopen krijgen een intensieve begeleiding van vakdocenten die daarvoor zijn opgeleid. Een docent in opleiding maakt ook deel uit van ons team. Voor meer informatie zie: www.opleidingsschoolrosa.nl

  ROSA is een samenwerking van zestien middelbare scholen, waaronder het Keizer Karel College en zes universiteiten en hogescholen in de regio Amstelland/Amsterdam.

  Kwaliteitszorg

  De kwaliteit van het onderwijs wordt door veel factoren bepaald, van de deskundigheid van het personeel tot de inrichting van het gebouw. Om de kwaliteit te garanderen voeren we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen uit. Daarnaast houden wij een keer per vier jaar een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers.

  Leerlingen zijn verenigd in de leerlingenraad, die op regelmatige basis overleg voert met de rector van de school. Daarnaast zijn er op afdelingsniveau leerlingpanels die op regelmatige basis overleg voeren met de afdelingsleiders.

  Ouders zijn verenigd in de ouderraad, die op regelmatige basis overleg voert met de rector van de school. Daarnaast zijn er op afdelingsniveau ouderpanels die op regelmatige basis bij elkaar komen op basis van een thema dat speelt in de afdeling. Dit gebeurt met de afdelingsleider die daarbij geholpen kan worden door ouders uit de ouderraad.

  Scholen op de kaart

  Onze school publiceert de belangrijkste gegevens van de kwaliteit van de school op “Scholen op de Kaart”. De doelstelling van deze website is het presenteren van een set van uniforme, vergelijkbare kwaliteitsmeters voor elke school voor voortgezet onderwijs in Nederland.

  Op www.scholenopdekaart.nl is te zien hoe we presteren op verschillende onderdelen, zoals examens, doorstroom, lesuitval, personeel, veiligheid en tevredenheid. De gegevens worden vergeleken met het landelijk gemiddelde (benchmark).

  Toezicht van de inspectie

  Naast de interne kwaliteitszorg waar wij als school zorg voor dragen, bewaakt de inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van het onderwijs op individuele scholen in het voortgezet onderwijs. Scholen verantwoorden zich over hun onderwijs, niet alleen over de cognitieve prestaties van de leerlingen, maar ook over hoe de school werkt aan burgerschap en sociale veiligheid. De inspectie controleert of scholen zich houden aan wet- en regelgeving en of een school de bedrijfsvoering op orde heeft, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan of scholen het geld krijgen waar ze recht op hebben en dit vervolgens ook uitgeven volgens de regels. Jaarlijks geeft de inspectie een opbrengstenoordeel uit.

  Het toezicht van de inspectie is risicogericht. Dat wil zeggen: scholen met risico’s, zoals minder goede leerresultaten, krijgen meer toezicht. Een belangrijk uitgangspunt is voorkomen dat het onderwijs op een school verslechtert. Daarom controleert de inspectie ieder jaar van elke school of er sprake is van risico’s.

  Wanneer een school, zoals het Keizer Karel College, geen risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Kijk voor meer informatie op www.onderwijsinspectie.nl.

  Aanmeldingsprocedure

  Alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk, Badhoevedorp en Aalsmeer hebben zich aangesloten bij de ”Kernprocedure Amstelland”. Hierin zijn afspraken gemaakt over de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

  Hoe meld je je aan?

  Een leerling kan zich in de regio Amstelveen aanmelden. Het aanmelden kan alleen via een op naam gesteld aanmeldingsformulier dat een leerling ontvangt van de basisschool. Op dit formulier staat het basisschooladvies vermeld. Daarnaast moet ook ons eigen inschrijfformulier ingeleverd worden. Alleen leerlingen met minimaal een havoadvies mogen zich ons inschrijven.

  Alle scholen voor voortgezet onderwijs organiseren in januari en februari hun informatieavonden/dagen. In deze oriëntatieperiode mag er nog niet ingeschreven worden! Inschrijven kan in de inschrijfperiode in maart. Ons online inschrijfformulier staat vanaf ongeveer de eerste week van februari op onze website. Invullen en digitaal versturen kan dan al, maar de inschrijving is pas definitief na het inleveren van een ondertekend exemplaar in maart. Op het inschrijfformulier moeten ook de scholen van de 2e t/m 5e keuze worden ingevuld.

  Toelatingsprocedure KKC

  Voor leerlingen van buiten het wervingsgebied, zoals hieronder genoemd onder punt 1, geldt dat zij alleen geplaatst worden indien er plaats over is.

  Verder zijn de plaatsingscriteria als volgt:

  1. Leerlingen zijn woonachtig in en/of afkomstig van een basisschool uit Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer
  2. Leerlingen hebben minimaal havoadvies
  3. Broertjes en zusjes van leerlingen van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  4. Kinderen van medewerkers van het KKC krijgen plaatsingsgarantie
  5. Voor het technasium havo en vwo moet eerst een vaardighedenonderzoek worden gedaan. Ook op deze afdeling zal bij over aanmelding geloot worden. Zijn broertjes en zusjes geschikt, dan worden ze geplaatst. Indien broertjes en zusjes na het onderzoek ongeschikt zijn bevonden voor het technasium, dan is er voor hen wel een plaatsingsgarantie voor de vwo-afdeling.

  De afdelingsleider en een aantal mentoren van het eerste leerjaar bespreken alle nieuwe aanmeldingen met de basisschool, de zogenaamde “warme overdracht”. Op basis van het basisschooladvies wordt een toelatingsbesluit genomen. Het basisschooladvies is het enige plaatsingscriterium. De CITO-score komt veel later (in mei), en wordt dus niet meegenomen in de beslissing.

  Zijn er meer leerlingen dan plaatsen, dan zal de school loten. Wordt een kind onverhoopt uitgeloot, dan treedt de nieuwe procedure met de centrale plaatsing en loting in werking. Bij uitloting: centrale plaatsing en loting via ‘Kernprocedure Amstelland’.

  Uitsluitend leerlingen die op de school van hun 1e voorkeur zijn uitgeloot, worden door deze school aangemeld voor de centrale plaatsing en loting. Deze vervangt de 2e ronde van aanmelding, en is niet toegankelijk voor leerlingen die zich alsnog voor de eerste keer op een school in Amstelland willen aanmelden.

  Alle in de 1e ronde geldende voorrangscriteria (broer/zus, woonplaats et cetera) vervallen bij de centrale plaatsing en loting. De VO-scholen inventariseren het beschikbare aantal plaatsen per school en per niveau. In een gezamenlijke bijeenkomst o.l.v. een notaris vindt vervolgens de plaatsing van de in de 1e ronde uitgelote leerlingen plaats.

  Leerlingen die uitgeloot zijn voor hun 1e keuze worden aan de hand van hun 2e keuze per school en opleidingsniveau gegroepeerd. Als de plaatsen op die school toereikend zijn, worden de leerlingen geplaatst. Zijn er te weinig plaatsen beschikbaar, dan vindt voor die scholen een lotingsronde plaats. Leerlingen die zijn uitgeloot voor hun 2e keuze, worden opnieuw per school en opleidingsniveau ingedeeld. Dat gebeurt aan de hand van hun 3e keuze. Bij de scholen die een toereikend aantal plaatsen hebben worden de leerlingen geplaatst. Zijn er ook nu te weinig plaatsen beschikbaar, dan volgt een volgende lotingsronde met de 4e keuze als uitgangspunt. Dit proces wordt herhaald totdat alle leerlingen geplaatst zijn.

  Omdat de scholen in Amstelland zich samen verantwoordelijk voelen voor het onderwijs in deze regio, is de centrale plaatsing en loting ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het VO. Leerlingen met een ondersteuningsbehoefte loten mee. Pas als zij zijn ingeloot, is de zorgplicht van toepassing. Meer informatie over wanneer de zorgplicht van toepassing is, is te vinden op www.passendonderwijs.nl.