Betrokkenheid

Betrokkenheid van ouders

Wij vinden een goed contact tussen ouders en school belangrijk, om leerlingen goed te kunnen begeleiden en om waardevolle input te krijgen van ouders voor het beleid van de school en de gang van zaken.

DIGITALE BERICHTGEVING

Enige jaren geleden zijn we overgestapt op digitale berichtgeving naar ouders, dat betekent dat algemene brieven voor jaarlagen, klassen of afdelingen zoals kennismakingsavonden, voorlichtingsavonden enz. per e-mail aan de ouders verstuurd worden. Het is daarom van groot belang dat de school over de juiste e-mailadressen van de ouders beschikt. Op de website worden actuele nieuwsberichten gepubliceerd, updates over activiteiten, een jaaragenda, alle belangrijke documenten over onze school, ons beleid en specifieke voor ouders staat onder een apart tabblad ‘ouders’. We versturen een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief, ‘KKC Nieuws’, waarin we belangrijke ontwikkelingen toelichten.

OUDERParticipatie

Het KKC heeft met ingang van 2023-2024 geen Ouderraad meer. Twee keer per jaar worden er Ouderpanels georganiseerd op afdelingsniveau waar afdelingsleiders en leerlingcoördinatoren in gesprek gaan met ouders uit de eigen afdeling om de feedback op te halen. Daarnaast organiseert het KKC in ieder geval een keer per schooljaar een thema-avond met een voor ouders actueel thema. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. Contact opnemen met de MR kan door een e-mail te sturen naar  MR@keizerkarelcollege.nl. Ouders die een e-mail willen sturen naar de oudergeleding in de MR, kunnen die sturen naar oudersindemr@keizerkarelcollege.nl. Dit e-mailadres wordt beheerd door het KKC en de e-mails die op dit adres binnenkomen worden wekelijks doorgestuurd naar de ouders in de oudergeleding. Dat betekent dat er even tijd kan zitten tussen het versturen van de e-mail en het ontvangen van antwoord. 

BETROKKENHEID BIJ RESULTATEN

Alle leerlingen en hun ouders hebben via internet toegang tot de cijfers in het schooladministratiesysteem (Magister). Tijdens het schooljaar krijgen de leerlingen geen rapport meer mee naar huis. In Magister bestaat de mogelijkheid om op elk gewenst moment de cijferlijst te printen. De leerlingen krijgen wel hun overgangsrapport mee naar huis aan het eind van het schooljaar. Voor alle ouders bestaan er de volgende mogelijkheden voor contact met school:

  • Een gesprek met de mentor naar aanleiding van een rapport; zowel de leerling, de ouders als begeleiders kunnen vragen om zo’n gesprek.
  • Een driehoeksgesprek: in januari met de leerling, de ouders én vakdocent over hoe het gaat bij verschillende vakken.

Verder is er overleg met ouders over het vervolg in het tweede jaar als de leerling in de havo/atheneumbrugklas zit, en over de profielkeuze in het derde leerjaar. Soms zijn er gesprekken tussen de mentor en de leerling en/of de ouders bij moeilijkheden op school of thuis. Tussentijds overleg is altijd mogelijk. Aangezien mentoren en docenten overdag lesgeven, zijn zij het beste bereikbaar per mail. Het contact kan altijd, indien gewenst, voortgezet worden per telefoon of in een persoonlijk gesprek. 

Er is een informatieavond voor ouders in de eerste schoolweek van het eerste schooljaar en een kennismakingsgesprek met de brugklasmentor. In de andere leerjaren vindt ook een kennismakingsgesprek met de mentor plaats. 

Betrokkenheid van leerlingen

LEERLINGENRAAD

We hechten veel waarde aan een open contact met de leerlingen op basis van wederzijds respect en saamhorigheid. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven: sinds een aantal jaren heeft de school een actieve leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen uit zo veel mogelijk leerjaren en afdelingen. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de rector. Daarnaast gaan de afdelingsleiders op regelmatige basis met een afvaardiging van hun leerlingen in gesprek over het onderwijs in de afdeling in de vorm van een leerlingpanel. 

Maar het belangrijkste is het contact in de les tussen docent en leerling en/of tussen mentor en leerling. In dat contact vindt de uitwisseling plaats over hoe de leerling het leren en leven op school ervaart. 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR van het Keizer Karel College heeft ook een leerlingengeleding. Contact opnemen met de MR kan door een e-mail te sturen naar MR@keizerkarelcollege.nl.

LEERLINGENSTATUUT

De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut wordt vastgesteld in de MR. 

Leerlingenstatuut Kkc 2022

JONGERENCOMMISSIE UNESCO

Het KKC heeft een UNESCO jongerencommissie bestaande uit leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vertegenwoordigen UNESCO binnen de school en initiëren en coördineren projecten voor goede doelen. Lees hier meer over UNESCO.

KEIZER KAREL CLUBS
Sinds 2022 zijn op het KKC de Keizer Karel Clubs opgericht, een initiatief van leerlingen Bence Barens en Alissa Mishima. Deze clubs hebben tot doel het sociaal welzijn van de leerlingen op het KKC te verbeteren, en ze worden geleid door leerlingen zelf. Elke club bestaat uit een vicevoorzitter uit de onderbouw, een voorzitter uit de bovenbouw en een docentbegeleider. Op dit moment zijn er acht clubs actief: de Animanga Club (anime/manga), De Elegast (schoolkrant), FC Keizer Karel (voetbal), KKC Industries (robotica), Knightriders (schaken), de Kunstclub, de Muziekclub en The Breakfast Club (film).

Alle clubs houden elke week (buiten de reguliere lessen om) een bijeenkomst, waarbij alle leerlingen welkom zijn. De dagen en tijden van deze bijeenkomsten worden elke maandagochtend op de bulletinboard in het atrium gepubliceerd. Via de ELO-pagina van de clubs (ELO = Elektronische Leeromgeving) kan elke leerling ook een nieuwe club oprichten. Op de ELO zijn ook de regels, statuten en veelgestelde vragen van de clubs te vinden. De Keizer Karel Clubcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de clubs. Neem bij vragen contact op met de commissie via keizerkarelclubs@keizerkarelcollege.nl.

GENDER AND SEXUALITY ALLIANCE

De GSA op onze school is in 2015 opgericht door een groep actieve en betrokken leerlingen. Zij worden daarbij ondersteund door de docenten Maria van Hove, Jeroen Fransen en Gerlof Pielage. De GSA is bedoeld als veilige haven voor iedereen die iets kwijt wil of nadenkt over seksuele identiteit en/of genderdiversiteit. In een veilige en vertrouwelijke sfeer kunnen leerlingen elkaar ontmoeten en eventuele emoties en ervaringen op het gebied van seksualiteit en identiteit bij elkaar kwijt. De opzet is zodanig dat bij dat docenten bij dat laatste meestal niet direct betrokken zijn, maar soms wel als vraagbaak kunnen dienen mochten leerlingen daaraan behoefte hebben. Daarbij geldt dat Maria van Hove en Gerlof Pielage ook als vertrouwenspersonen actief zijn in de school.

We vinden het belangrijk dat de GSA een plek heeft binnen onze school. Uitgaande van een percentage van ongeveer 6,5% van de bevolking, zitten in een klas van 30 leerlingen gemiddeld twee leerlingen die zich niet thuis (gaan) voelen in een van de “hokjes” man, vrouw en/of hetero. Op zo’n 1700 leerlingen zijn dat er meer dan 100. De GSA komt niet op vaste dagen of momenten bijeen, maar als er iets speelt is er een WhatsApp groep waar elke leerling lid van mag worden. De betrokken docenten “bewaken” de goede sfeer in deze online omgeving, overigens gaat dat met een beperkt aantal leden eigenlijk vanzelf. Zij brengen ook de landelijke acties zoals Paarse Vrijdag Coming Out Dag, Roze Zaterdag en Gay Pride onder de aandacht van de leerlingen. Op Paarse Vrijdag wordt bijvoorbeeld een marktkraam met informatie bemenst door de betrokken leerlingen en uiteraard kleurt de school… paars. Vaak wordt deze dag bezocht door een wethouder van de Gemeente Amstelveen.

De GSA is bereikbaar per e-mail: kkcgsa@gmail.com.

Betrokkenheid van medewerkers

Niet alleen de relatie tussen docent en leerling vinden wij zeer belangrijk, ook de relatie tussen docenten onderling, docenten en het onderwijs ondersteunend personeel en de relatie tussen schoolleiding, docenten en onderwijs ondersteunend personeel is van groot belang. Om een goed school- en werkklimaat creëren, is het belangrijk dat je je als leerling en medewerker en van het Keizer Karel College veilig en gezien voelt.

BEGELEIDING NIEUWE DOCENTEN

We hebben een begeleidingstraject voor nieuwe docenten met coaching en intervisiegesprekken, bijeenkomsten met nieuwe docenten, en vanuit de sectie begeleiding op vakgebied. De afdelingsleider heeft een rol in de beoordeling van nieuwe collega's maar speelt ook een rol in het de begeleiding van de nieuwe collega als lid van het afdelingsteam.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR van het Keizer Karel College heeft ook een personeelsgeleding.

TEAM en sectie

In het team van medewerkers heerst een fijne sfeer en collega’s helpen elkaar waar nodig. Docenten en medewerkers denken in hun afdelingsteam mee over onderwijsontwikkeling. Zij brengen hun eigen ervaring in het onderwijs en hun visie op onderwijs mee in hun afdeling. Gezamenlijk ontwikkelen de teamleden hun visie op het onderwijs voor de leerlingen in hun afdeling. In sectieverband geven zij vorm en inhoud aan dit onderwijs.