Betrokkenheid

Betrokkenheid van ouders

Wij vinden een goed contact tussen ouders en school belangrijk, om leerlingen goed te kunnen begeleiden en om waardevolle input te krijgen van ouders voor het beleid van de school en de gang van zaken.

DIGITALE BERICHTGEVING

Enige jaren geleden zijn we overgestapt op digitale berichtgeving naar ouders, dat betekent dat algemene brieven voor jaarlagen, klassen of afdelingen zoals bijvoorbeeld kennismakingsavonden, voorlichtingsavonden enz. per e-mail aan de ouders verstuurd worden. Het is daarom van groot belang dat de school over de juiste e-mailadressen van de ouders beschikt. Op de website worden actuele nieuwsberichten gepubliceerd, updates over activiteiten, een jaaragenda, alle belangrijke documenten over onze school, ons beleid en specifieke voor ouders staat onder een apart tabblad ‘ouders’. We versturen een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief, ‘KKC Nieuws’, waarin we belangrijke ontwikkelingen toelichten.

OUDERRAAD

De ouderraad houdt ouders op de hoogte van alle activiteiten die van belang zijn voor henzelf en de leerlingen. De ouderraad is een vertegenwoordiging van ouders met de schoolleiding en is daarmee een belangrijk klankbord voor de school. De ouderraad doet ook mee in onze Onderwijscafés, een plek waar ouders, leerlingen en docenten samenkomen om te praten over schoolzaken.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR van het Keizer Karel College is volgens de Wet op de Medezeggenschap het officiële inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding.

BETROKKENHEID BIJ RESULTATEN

Om leerlingen en ouders goed op de hoogte te houden van de resultaten en ontwikkelingen, krijgt de leerling driemaal per jaar een cijferrapport, met daarbij commentaar van de leerling zelf (havo) en de mentoren. Alle leerlingen en hun ouders hebben via internet toegang tot de cijfers in het schooladministratiesysteem (Magister) Voor alle ouders bestaan er de volgende mogelijkheden voor contact met school:

  • Een gesprek met de mentor naar aanleiding van een rapport; zowel de leerling, de ouders als begeleiders kunnen vragen om zo’n gesprek.
  • Twee driehoeksgesprekken: één in december/januari en één in maart/april, met de leerling, de ouders én vakdocent over hoe het gaat bij verschillende vakken.

Verder is er overleg met ouders over het vervolg in het tweede jaar als de leerling in de havo/atheneumbrugklas zit, en over de profielkeuze in het derde leerjaar. Soms zijn er gesprekken tussen de mentor en de leerling en/of de ouders bij moeilijkheden op school of thuis. Tussentijds overleg is altijd mogelijk.

Er is een informatieavond voor ouders in de eerste schoolweek van het eerste schooljaar en een kennismakingsgesprek met de brugklasmentor na ongeveer vier schoolweken.

Betrokkenheid van leerlingen

LEERLINGENRAAD

We hechten veel waarde aan een open contact met de leerlingen op basis van wederzijds respect en saamhorigheid. Dit wordt op verschillende manieren vormgegeven: Sinds een aantal jaren heeft de school een actieve leerlingenraad, die bestaat uit leerlingen uit zo veel mogelijk leerjaren en afdelingen. De leerlingenraad heeft regelmatig overleg met de rector.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR van het Keizer Karel College heeft ook een leerlingengeleding.

LEERLINGENSTATUUT

De rechten en plichten van de leerlingen zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. Dit statuut wordt vastgesteld in de MR.

JONGERENCOMMISSIE UNESCO

Het KKC heeft een UNESCO jongerencommissie bestaande uit leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vertegenwoordigen UNESCO binnen de school en initiëren en coördineren projecten voor goede doelen. Lees hier meer over UNESCO.

SCHOOLKRANT

Leerlingen zijn actief bezig met het opzetten en uitgeven van een schoolkrant op een aantal momenten in het jaar.

GENDER AND SEXUALITY ALLIANCE

De GSA op onze school is in 2015 opgericht door een groep actieve en betrokken leerlingen. Zij worden daarbij ondersteund door de docenten Maria van Hove, Kees Heijnis, Doatske de Haan en Gerlof Pielage. De GSA is bedoeld als veilige haven voor iedereen die iets kwijt wil of nadenkt over seksuele identiteit en/of genderdiversiteit. In een veilige en vertrouwelijke sfeer kunnen leerlingen elkaar ontmoeten en eventuele emoties en ervaringen op het gebied van seksualiteit en identiteit bij elkaar kwijt. De opzet is zodanig dat bij dat docenten bij dat laatste meestal niet direct betrokken zijn, maar soms wel als vraagbaak kunnen dienen mochten leerlingen daaraan behoefte hebben. Daarbij geldt dat Maria van Hove en Gerlof Pielage ook als vertrouwenspersonen actief zijn in de school.

We vinden het belangrijk dat de GSA een plek heeft binnen onze school. Uitgaande van een percentage van ongeveer 6,5% van de bevolking, zitten in een klas van 30 leerlingen gemiddeld twee leerlingen die zich niet thuis (gaan) voelen in een van de “hokjes” man, vrouw en/of hetero. Op zo’n 1700 leerlingen zijn dat er meer dan 100. De GSA komt niet op vaste dagen of momenten bijeen, maar als er iets speelt is er een WhatsApp groep waar elke leerling lid van mag worden. De betrokken docenten “bewaken” de goede sfeer in deze online omgeving, overigens gaat dat met een beperkt aantal leden eigenlijk vanzelf. Zij brengen ook de landelijke acties zoals Paarse Vrijdag Coming Out Dag, Roze Zaterdag en Gay Pride onder de aandacht van de leerlingen. Op Paarse Vrijdag wordt bijvoorbeeld een marktkraam met informatie bemenst door de betrokken leerlingen en uiteraard kleurt de school… paars. Vaak wordt deze dag bezocht door een wethouder van de Gemeente Amstelveen.

De GSA is bereikbaar per e-mail: kkcgsa@gmail.com.

Betrokkenheid van medewerkers

Niet alleen de relatie tussen docent en leerling vinden wij zeer belangrijk, ook de relatie tussen docenten onderling, en de relatie tussen schoolleiding en docenten. Om je werk goed te kunnen doen, moet je je als docent ook veilig en gezien voelen.

BEGELEIDING NIEUWE DOCENTEN

We hebben een begeleidingstraject voor nieuwe docenten met coaching en intervisie gesprekken, bijeenkomsten met nieuwe docenten, en vanuit de sectie begeleiding op vakgebied.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR van het Keizer Karel College heeft ook een personeelsgeleding.

TEAM

In het team van medewerkers heerst een fijne sfeer en collega’s helpen elkaar waar nodig. Docenten en medewerkers denken mee over onderwijsvernieuwing en brengen hun eigen visie op onderwijs mee.