Onderwijs

Introductie

In het schoolplan 2021-2025 zijn vier strategische thema's gekozen voor de komende vier jaar. Dit zijn:

 • Toekomstgericht, vakoverstijgend onderwijs.
 • Keuzevrijheid en eigenaarschap voor iedereen in de school.
 • De communicatie op orde.
 • Onderwijs gericht op ontwikkeling en competenties.

Om deze abstracte thema’s verder te concretiseren, zijn bij alle thema’s ambities geformuleerd die in ons schoolplan zijn terug te vinden.

  Rijk en divers onderwijsaanbod

  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich breder te ontwikkelen en hun specifieke talenten te ontdekken. We werken aan het op maat aanbieden van ons onderwijs. In verschillende vakken kunnen leerlingen al werken aan eigen projecten. In ons nieuwe gebouw gaan we werken met leerpleinen, waar dat nog vanzelfsprekender wordt. Leerlingen krijgen de kans om versneld examen te doen. We hebben naast de standaard vakken ook een heel scala aan sportieve en culturele activiteiten. School is meer dan alleen wat er in de les gebeurt. Wie later terugkijkt op zijn schoolcarrière, denkt meestal niet het eerst aan wat er in de lessen behandeld werd, maar meer aan klasgenoten en docenten en daarnaast aan alle excursies, de musical of het brugklaskamp.

  UNESCO

  Het KKC heeft veel projecten die gerelateerd zijn aan de vier UNESCO thema’s en de 17 “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties. Zo hebben we onderwijsprojecten rond de thema's Vrede & Mensenrechten, Wereldburgerschap, Duurzaamheid en Intercultureel Leren. Daarnaast zijn er verschillende acties voor de Voedselbank, Rode Kruis, vluchtelingen, Nationale Ouderenfonds, Amnesty en Write for Rights; een kerstdiner voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken; een upcycling project waarbij we producten een tweede leven geven, gevolgd door een veiling waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat.

  UNESCO en Internationalisering

  In het kader van internationalisering nemen wij sinds twee jaar actief deel aan eTwinning, een online community voor scholen in ruim dertig Europese landen. Vanuit het klaslokaal kunnen docenten en leerlingen samenwerken aan een internationaal project. Binnen dit project hebben leerlingen contact met elkaar via de TwinSpace, een afgeschermde online projectruimte waarin materiaal kan worden geplaatst, gemaakt door leerlingen en docenten. Communiceren kan via een e-mailprogramma, een forum en een chatbox. Het doel van eTwinning is het opdoen van internationale ervaring, het stimuleren van ict-vaardigheden én het uitvoeren van lesstof op een inspirerende manier. eTwinning wordt uitgevoerd door het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en is onderdeel van Erasmus+.

  UNESCO-jongerencommissie 
  Het KKC heeft een UNESCO jongerencommissie bestaande uit leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vertegenwoordigen UNESCO binnen de school en initiëren en coördineren projecten voor goede doelen.

  BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL

  Begaafd zijn leidt niet automatisch tot uitzonderlijke prestaties op school. Daarvoor is een op deze leerlingen gericht les- en begeleidingsaanbod nodig en een stimulerende leeromgeving. Om dit te kunnen bereiken is het KKC is aspirant-lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen geworden en er is een expertteam begaafdheid gevormd.

  Definitie en doel
  Als definitie van hoogbegaafdheid hanteren we de definitie uit het Delphi-model en het drieluik van Tessa Kieboom, die beiden recht doen aan zowel de cognitieve aspecten als de zijnskenmerken van de hoogbegaafde.

  Het belangrijkste doel van het expertteam begaafdheid is:
  Het creëren van een schoolklimaat waarin hoogbegaafde leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin is ruimte voor zowel het intellectuele als creatieve talent van de hoogbegaafde en er is aandacht voor alle aspecten van het hoogbegaafd zijn. In de omgeving levert dat erkenning, begrip en kansen op voor hoogbegaafde leerlingen én het Keizer Karel College zelf. Hoogbegaafde leerlingen verwerven kennis, zelfinzicht en leren vaardigheden om zich staande te kunnen houden in de veranderende wereld waarin zij leven, nu en in de toekomst, net zo goed als andere leerlingen. Hun behoefte aan relatie, competentie en autonomie wordt in grote mate vervuld.

  Maatwerk
  In de onderbouw krijgen begaafde leerlingen de mogelijkheid zelfstandig te werken aan een eigen project tijdens lessen die zij zelf denken te kunnen missen. Ze hebben daarbij regelmatig een gesprek met een toegewezen begeleider.

  In de bovenbouw kijken we naar de mogelijkheid om versneld examen te doen en bepaalde vakken af te sluiten op een hoger niveau. In leerjaar 4 en 5 van het vwo kunnen leerlingen worden geselecteerd voor deelname aan verschillende Pre-University programma’s. 

  We zetten begaafdheidsmentoren in om leerlingen te begeleiden, met in het bijzonder aandacht voor motivatie, studievaardigheden en welzijn. Daarnaast ontwikkelen we nieuw aanbod, zoals peerbijeenkomsten en uitbreiding van gast- en verrijkingslessen.

  Wanneer een begaafde leerling voor een bepaald vak uitstekend presteert of juist slechter gaat presteren door motivatieverlies (door bijvoorbeeld te veel herhaling), komt hij in aanmerking voor een witte kaart. Met een witte kaart mag een leerling uit de onderbouw of bovenbouw in overleg met het expertteam en vakdocent(en) wekelijks één of meerdere lessen per vak niet volgen en mag hij deze tijd inzetten voor eigen ontwikkeling. Dit kan verdiepende lesstof zijn, werken aan een eigen project of maken van huiswerk/leren. Per leerling wordt bekeken hoeveel lessen dit zijn. In principe wordt deze kaart voor langere tijd ingezet, op voorwaarde dat aan het einde van het schooljaar een duidelijk opbrengst is van de eigen ontwikkeling. De kaart wordt alleen uitgegeven door het expertteam, onder bepaalde voorwaarden.

  Contact met het expertteam begaafdheid: begaafdheid@keizerkarelcollege.nl

  WON-Akademie

  Het KKC is lid van de WON-Akademie, we zijn daarom een WON-school: “Onderzoekend leren en leren onderzoeken.” Dat is het motto van Wetenschapsoriëntatie Nederland, een netwerkorganisatie van ongeveer 50 vwo-scholen die allemaal op hun eigen manier aandacht besteden aan het doen van onderzoek door leerlingen. Wij op het Keizer Karel College willen onze leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Alle atheneumleerlingen in de onderbouw (dus ook de havo/atheneum-brugklassen) volgen het vak Onderzoek en Wetenschap waarin leerlingen in stappen leren hoe ze een onderzoek moeten opzetten en uitvoeren, hoe ze kritisch moeten denken en hoe ze zelf oplossingen kunnen vinden. Dit schooljaar wordt de doorgaande leerlijn “wetenschap” verder ontwikkeld richting de bovenbouw. In 4 vwo zal dit de vorm krijgen van een wetenschapsweek, gekoppeld aan het UNESCO-thema duurzaamheid. In 5 vwo zal O&W worden gebruikt om het profielwerkstuk vorm te geven.

  SPECIALE KKC-VAKKEN

  In elke afdeling hebben we speciale, meestal door onze eigen docenten ontwikkelde vakken zoals Denken en Doen op het gymnasium, Onderzoek en Ontwerpen op het technasium, Onderzoek en Wetenschap op het atheneum en de havo/atheneum- brugklassen en Design School en Business School en Class op de havo. In het hoofdstuk ‘inrichting van ons onderwijs’ lees je meer over deze vakken.

  CAMBRIDGE ENGELS

  Behalve op het gymnasium, bieden we ook op het atheneum en vwo-technasium het vak Cambridge English aan: Engels gegeven in het Engels. Je kunt het vak kiezen in de bovenbouw en zo het internationaal erkende Cambridge Advanced Certificate (CAE) halen.

  ONDERWIJS OP MAAT

  In de bovenbouw krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om in de vrije ruimte extra vakken te volgen. Ook projecten kunnen ze vaak op een persoonlijke wijze, of in samenwerking met medeleerlingen invullen. Zo volgen ze hun eigen pad, naar hun eigen interesses en talenten. Leerlingen hebben ruimte nodig om zelfstandig te kunnen studeren. Het KKC beschikt nu over drie van deze ruimtes; de mediatheek, het studiebalkon en het leerplein in de aula. In de mediatheek kunnen ze individueel studeren. Bij samenwerkingsopdrachten kunnen ze op het studiebalkon aan het werk gaan of van het leerplein gebruik maken. In ons nieuwe gebouw zullen er nog veel meer ruimtes komen om zelfstandig te studeren. In 4 havo wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen door een deel van de lessen in de vorm van KKC-uren aan te bieden. Tijdens de KKC-uren (keuzewerktijd) werken ze zelfstandig of samen met andere leerlingen, volgen ze bijvoorbeeld trainingen of bijlessen. Leerlingen hebben meer ruimte om te kiezen, aan welk vak ze werken of met wie ze samenwerken. Hierin worden ze gecoached door de vakdocenten en mentoren.

  PROJECTONDERWIJS

  We organiseren verschillende projecten met één onderwerp of binnen een combinatie van vakken. In het eerste leerjaar wordt bijvoorbeeld een toneelproject van een dag gedaan rond het thema pesten en in het tweede en derde leerjaar een project over “de gezonde school”. De Businessschool en de Design School zijn ook voorbeelden van zulke projecten. De Waterweek is een vakoverstijgend project voor alle brugklassen aan het eind van het schooljaar.

  LITERATUUR

  Het KKC onderscheidt zich door het prachtige vak literatuur. De talensecties werken samen om dit overstijgende vak vorm te geven. Voor elke leerling in de bovenbouw is dit een verplicht vak. Het belangrijkste doel is kritisch leren denken. Leerlingen leren een visie te ontwikkelen, breder te kijken, vanuit verschillende perspectieven en leren zich bewust te zijn van dat je mening gekleurd kan zijn. Literatuur is bij uitstek geschikt om daarmee aan de slag te gaan. Aan de hand van wat ze lezen, zetten we leerlingen aan het denken: over de wereld, over wat het betekent om mens te zijn.

  SPORT

  De sportdagen en sporttoernooien zijn een belangrijke sportieve traditie van de school. Hockey, basketbal, voetbal en softbal zijn daarbij heel geliefd. Onze schoolhockeyteams zijn meervoudig Nederlands kampioen en behoren daarmee tot de top van Nederland. Sinds vorig schooljaar is Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) een keuzemogelijkheid in 4 Havo. We hebben veel leerlingen die aan topsport doen. De school werkt daarom samen met AmstelveenSport in een topsportconvenant. Wij ondersteunen deze leerlingen zo veel mogelijk en bieden onderwijs op maat.

  WISKUNDE D

  Voor de leerlingen die verbreding en verdieping in de wiskunde zoeken wordt Wiskunde D aangeboden. Ook is het een prima voorbereiding voor een technische studie. Op de havo vindt het vak grotendeels online plaats; op het vwo in de klas. Op maar weinig scholen wordt dit vak aangeboden.

  KKC-JUNIOR

  Met KKC-Junior komen kinderen uit groep 8 tussen de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie lessen in verschillende vakken volgen bij ons op school. Zo kunnen ze kennismaken met het onderwijs in het voortgezet onderwijs en krijgen deze leerlingen een leuke nieuwe uitdaging. We dragen met KKC-junior zorg voor een goede aansluiting tussen de basisschool en de middelbare school en verkleinen deze - voor veel kinderen - grote stap.

  KUNSTVAKKEN

  Onze kunstsectie is een ijzersterk team dat met de bovenbouwleerlingen een bijzondere en hechte groep vormt. Ze ondernemen gezamenlijk activiteiten en er zijn verschillende excursies. Allerlei creatieve leerlingen vinden elkaar daar. Kunst is ook een examenvak op onze school.

  MUZIEK, DANS EN TONEEL

  Het KKC besteedt veel aandacht aan culturele activiteiten zoals muziek-, dans- of toneelvoorstellingen. Om het jaar is er een grote musicaluitvoering, opgevoerd door leerlingen uit alle jaarlagen. Deze musical wordt meerdere malen opgevoerd in een schouwburg in Amstelveen. In het jaar dat er geen musical is, wordt er een grote talentenjacht georganiseerd. Het vak CKV wordt ook afgesloten met een presentatie in een cultureel centrum. We ondersteunen leerlingen met een uitzonderlijk artistiek talent waar mogelijk, daarbij kijken we per leerling wat nodig is (maatwerk).

  DEELNAME AAN OLYMPIADES EN ANDERE LANDELIJKE COMPETITIES

  Onze leerlingen doen mee aan debatwedstrijden, olympiades als de Klassieke Olympiaden (Grieks en Latijn) en andere regionale en landelijke competities. Bijvoorbeeld de WON-manifestaties waarin atheneumleerlingen met hun onderzoeksprojecten de competitie regionaal en landelijk aangaan met elkaar. Deze competities geven leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en competenties nog breder te ontwikkelen, buiten het onderwijsaanbod.

  Veilig klimaat en gezien worden

   INTRODUCTIE- PROGRAMMA VOOR ALLE ONDERBOUWKLASSEN

   De nieuwe brugklassen krijgen een uitgebreide introductieperiode om de school en elkaar te leren kennen met een introductieweek op school, een sport- en cultuurdag, een brugklaskamp vroeg in het schooljaar en een schoolfeest om de introductieperiode mee af te sluiten. Daarnaast hebben we ieder jaar een introductieprogramma in de eerste dagen van het schooljaar voor alle overige onderbouwklassen, voor het versterken van de band tussen de leerlingen onderling en die met hun mentor. Leerlingen vinden het fijn dat ze niet meteen met alle lessen starten, maar dat er eerst aandacht is voor het (opnieuw) kennismaken met de klas en hun mentoren. 

   WEERBAARHEIDSTRAININGEN EN ANTI-PESTPROTOCOL

   Er zijn trainingen voor o.a. het verbeteren van weerbaarheid en sociale vaardigheden zoals faalangstreductietrainingen en assertiviteitstrainingen. Ook is er is veel aandacht aan het voorkomen van pesten, vormgegeven in een anti-pestprogramma en vastgelegd in een pestprotocol. Voor meer informatie over pesten kunt u ook kijken op https://www.113.nl/i/pesten-op-school.

   Protocollen
   Pestprotocol

   PRESENTATIE HAVO-ONDERBOUWLEERLINGEN

   De havo-leerlingen in de onderbouw gaan naast alle leuke introductieactiviteiten ook nadenken over: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik dit jaar bereiken? Ze maken daarover een presentatie voor hun mentoren. Het doel hiervan is het ‘zien’ van de leerlingen door de school, maar ook over trots zijn op jezelf, zelfbewustzijn opbouwen, regie hebben over je eigen leerproces, en betrokken zijn bij je schoolwerk.

   MOTIVATIESCREENING

   Havo-leerlingen vullen in de onderbouw in november een ‘motivatiescreening’ in: wat is mijn ervaring met school, hoe beleef ik het leren, wat zijn mijn knelpunten en wat gaat er goed? De leerling krijgt zo regie over het eigen leerproces en de screening zorgt er mede voor dat de school de leerling echt ziet. Het geeft de leerling een gevoel van trots op de ontwikkeling die hij of zij doormaakt. De screenings zijn de basis voor de mentoren om een leerling of klas beter te kunnen begeleiden.

   MENTOREN EN PEERMENTOREN

   Alle klassen hebben een mentor: een docent die de mentorlessen verzorgt en die in contact is met de leerlingen om te peilen of het goed gaat en om hulp te bieden. De havo-klassen en de havo/atheneum-brugklassen hebben er twee, die kunnen sparren en doordat ze samen zijn, is er meestal één beschikbaar. Naast de mentor heeft iedere brugklas twee peermentoren. Dit zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn er voor vragen en ze zijn aanwezig bij allerlei activiteiten.

   Onze leerlingen

   Op onze school bieden we de leerlijnen havo, technasium, atheneum en gymnasium aan. Hieronder lichten we ze toe.

   Havo: leren door te doen en te ervaren

   De havo-afdeling werkt met een duidelijke structuur. Er is veel aandacht voor het aanleren en goed gebruiken van studievaardigheden en voor persoonlijke ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het zien en kennen van de havo- leerlingen en betrekken ze bij het onderwijs.
   Naast de standaard vakken zijn er ook vakoverstijgende projecten: bij de Design School leer je bijvoorbeeld ontwerpen. Bij de Business School werk je aan je eigen onderneming om geld te verdienen voor een goed doel.  In de bovenbouw kun je als vervolg op de business school het vak Business-class kiezen, waar je een eigen bedrijf gaat oprichten en runnen. Havo-leerlingen kunnen kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), waarbij naast bewegen ook nadruk ligt op tactisch inzicht, theoretische kennis en activiteiten leren begeleiden.

   Technasium: leren door te onderzoeken en te ontwerpen

   Een vast onderdeel van het technasium is, vanaf de brugklas, het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Bij het vak O&O leren de leerlingen om in groepjes, zelfstandig een onderzoek te doen of een ontwerp te maken dat aansluit bij een vraagstuk van de opdrachtgever, vaak iemand uit het bedrijfsleven of de wetenschap. De leerlingen worden op verschillende manieren uitgedaagd, waarbij o.a. vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen, samenwerken, presenteren en plannen en organiseren aan bod komen. Een technasiumleerling ontvangt naast het reguliere diploma een technasiumcertificaat (officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs). Op het technasium werken we met de competentiemonitor. Daarin zijn twintig competenties beschreven in zes clusters:

   1. Communicatief
   2. Creatief
   3. Ondernemend
   4. Projectmatig
   5. Samenwerkend
   6. Zelfsturend

    De leerlingen vullen zelf in hoe ze handelen in bepaalde situaties. Daar volgt per competentie een niveau uit. Dit draagt bij aan het herkennen, verwoorden en ontwikkelen van de verschillende competenties. De uitkomsten van de monitor zijn niet bedoeld om leerlingen te beoordelen, maar om leerlingen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling en om ze te helpen leerdoelen te stellen.

    Atheneum: leren door te ontdekken

    Naast de reguliere vakken krijgen onze atheneumleerlingen vanaf de brugklas het vak Onderzoek en Wetenschap (O&W). Je leert hoe je onderzoek doet en hoe je tijdens het leren onderzoekend te werk gaat. Dit vak is ontwikkeld door onze eigen docenten. Het KKC is een WON-school: een onderwijsconcept plus een netwerkorganisatie van ongeveer 50 vwo-scholen. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding.

    Leerlingen leren vaardigheden als onderzoeken, presenteren, discussiëren en samenwerken. Tijdens de lessen worden de leerlingen goed voorbereid op het maken van een profielwerkstuk (PWS) en een universitaire studie.

    Gymnasium: leren door verder te denken

    Op het gymnasium worden leerlingen uitgedaagd om dieper na te denken en de wereld te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit de oudheid. In de brugklas starten de leerlingen met Latijn en Grieks.

    Daarnaast wordt het vak Denken en Doen (D&D) gegeven, waarbij de focus ligt op levensbeschouwing, filosofie en kritisch denken. Dit vak is door onze eigen docenten ontwikkeld. Het vak Cambridge Engels daagt de leerlingen uit om Engels in het Engels te leren. In de onderbouw kunnen leerlingen het Cambridge First Certificate behalen en in de bovenbouw kan - naast het gymnasiumdiploma - het Advanced Certificate for Cambridge English worden behaald. Door deze accenten bieden wij gymnasiumleerlingen tijdens hun schoolloopbaan ruimte voor het ontwikkelen van een brede belangstelling.

    Opbouw van ons onderwijs

    DE ONDERBOUW

    Leerjaar 1 tot en met 3
    In de onderbouw hebben we een lesprogramma samengesteld dat voldoet aan de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Naast de standaardvakken geeft de school les in een aantal eerder genoemde extra vakken.

    TWEEDE FASE

    HAVO leerjaar 4 t/m 5 en VWO leerjaar 4 t/m 6
    Alle leerlingen volgen een aantal verplichte vakken in het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kiezen alle leerlingen uit vier profielen er één (of in uitzonderingsgevallen twee) en kiezen ze één of twee vakken in de vrije ruimte.

    Op onze school is de keuzevrijheid groot. Bijna alle vakken uit de andere profielen kunnen gekozen worden. Alle vakken in de Tweede Fase maken via studiewijzers duidelijk wat er van de leerling wordt gevraagd. Deze studiewijzers, die per week aangeven wat de taken, het huiswerk en de lesstof zijn per vak, zorgen ervoor dat leerlingen beter kunnen plannen.

    Vanaf het vierde leerjaar krijgen leerlingen een PTA, programma van toetsing en afsluiting, waarin beschreven staat wat er gedaan moet worden tot aan het eindexamen. (CSE)

    Op de volgende pagina’s staat een overzicht van alle profielen. Op de website van ons decanaat vind je deze en meer informatie over de profielkeuze. Voor sommige vakken gelden aanvullende eisen. Deze worden ook op onderstaande websites beschreven.

    Profielen

    PROFIELKEUZE HAVO

    Gemeenschappelijk deel
    Nederlands, Engels, literatuur, maatschappijleer, rekenen, lichamelijke opvoeding, CKV

    PROFIEL CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

    VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN 

    1. Geschiedenis
    2. Kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)
    3. Aardrijkskunde of economie
    4. Frans of Duits

     VRIJE RUIMTE

     5. Kies één of twee vak(ken): wiskunde A / economie / aardrijkskunde / natuurkunde * / business class * / bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie * / bewegen, sport en maatschappij

     * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

       PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

       VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

       1. Wiskunde A of wiskunde B *
       2. Economie
       3. Geschiedenis
       4. Kies één vak: aardrijkskunde of bedrijfseconomie of business class * of Frans of Duit

        VRIJE RUIMTE

        5. Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde / business class * / bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / bewegen, sport en maatschappij

        * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

        PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

        VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

        1. Wiskunde A of wiskunde B *
        2. Scheikunde
        3. Biologie
        4. Natuurkunde of aardrijkskunde

        VRIJE RUIMTE

        5. Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde /natuurkunde/ business class */ bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / wiskunde D online * / informatica / economie / geschiedenis / bewegen, sport en maatschappij / kunstvak (bij voldoende animo)

        * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

        PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

        Verplicht: Gemeenschappelijk deel en

        1. Wiskunde B *
        2. Natuurkunde
        3. Scheikunde
        4. Biologie of informatica

        VRIJE RUIMTE

        Kies één één of twee vak(ken): aardrijkskunde / biologie / business class */ bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / wiskunde D online * / informatica / economie / geschiedenis / bewegen, sport en maatschappij / kunstvak (bij voldoende animo)

        * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

        PROFIELKEUZE ATHENEUM

        Gemeenschappelijk deel
        Nederlands, Engels of Cambridge Engels, literatuur, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV en:
        1. Frans of Duits

        Leerlingen die de toelatingscriteria halen, kunnen voor Cambridge Engels kiezen in plaats van Engels.

        PROFIEL CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

        VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

        2. Geschiedenis
        3. Kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)
        4. Kies één vak: wiskunde C of wiskunde A of wiskunde B
        5. Aardrijkskunde of economie

         VRIJE RUIMTe

         6/7. Kies één of twee vak(ken): economie / aardrijkskunde / bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie *

         * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

         PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

         VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

         2. Wiskunde A of wiskunde B
         3. Economie
         4. Geschiedenis
         5. Kies één vak: aardrijkskunde of bedrijfseconomie of Frans of Duits

         Vrije ruimte

         6/7. Kies één of twee vak(ken): bedrijfseconomie / aardrijkskunde / Duits / Frans / Spaans / informatica / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D * / natuurkunde * / biologie *

         * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

          PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

          VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

          2. Wiskunde A of wiskunde B
          3. Scheikunde
          4. Biologie
          5. Natuurkunde of aardrijkskunde

          Vrije ruimte

          Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde / natuurkunde / Duits / Frans / Spaans / bedrijfseconomie / informatica / economie/ geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D *

          * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

          PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

          VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

          2. Wiskunde B
          3. Natuurkunde
          4. Scheikunde
          5. Kies één vak: biologie of informatica of wiskunde D

          VRIJE RUIMTE

          6/7. Kies één of twee vak(ken): informatica / biologie / wiskunde D / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / economie / bedrijfseconomie / geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)

          PROFIELKEUZE TECHNASIUM

          Gemeenschappelijk deel
          Nederlands, Engels of Cambridge Engels, literatuur, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV en:
          1. Frans of Duits

          Leerlingen die de toelatingscriteria halen, kunnen voor Cambridge Engels kiezen in plaats van Engels.

          PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

          VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

          2. Wiskunde A of wiskunde B
          3. Scheikunde
          4. Biologie
          5. Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

          Vrije ruimte

          6/7. Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde /natuurkunde/ Duits / Frans / Spaans / bedrijfseconomie / informatica / economie/ geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D *

          * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

           PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

           VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

           2. Wiskunde B
           3. Natuurkunde
           4. Scheikunde
           5. Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

           Vrije ruimte

           6/7. Kies één of twee vak(ken): informatica / biologie / wiskunde D / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / economie / bedrijfseconomie / geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)

            PROFIELKEUZE GYMNASIUM

            Gemeenschappelijk deel
            Nederlands, Engels of Cambridge Engels *, literatuur, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en:
            1. Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur

            Alle gymnasiasten mogen Cambridge Engels kiezen, ook als zij overstappen naar het atheneum, het is echter niet verplicht om voor Cambridge Engels te kiezen.

            PROFIEL CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

            VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

            2. Geschiedenis
            3. Kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)
            4. Kies één vak: wiskunde C of wiskunde A of wiskunde B
            5. Aardrijkskunde of economie

            Vrije ruimte

            6/7. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / economie / aardrijkskunde / bedrijfseconomie / informatica / biologie *

            * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

            PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

            VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

            2. Wiskunde A of wiskunde B
            3. Economie
            4. Geschiedenis
            5. Kies één vak: aardrijkskunde of bedrijfseconomie of Frans of Duits

            Vrije ruimte

            6/7. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / bedrijfseconomie / informatica / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D * / natuurkunde * / biologie *

            * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

             PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

             VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

             2. Wiskunde A of wiskunde B
             3. Scheikunde
             4. Biologie
             5. Natuurkunde of aardrijkskunde

             Vrije ruimte

             6/7. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / natuurkunde/ bedrijfseconomie / informatica / economie/ geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / Wiskunde D *

             * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

              PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

              VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

              2. Wiskunde B
              3. Natuurkunde
              4. Scheikunde
              5. Kies één vak: biologie of informatica of wiskunde D

              Vrije ruimte

              6. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie / wiskunde D / aardrijkskunde / economie / bedrijfseconomie / geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)

               Lessen

               Drie periodes

               Het schooljaar is ingedeeld in drie periodes. Elke periode duurt rond de twaalf weken en in elke periode vindt minimaal één vakantie plaats. We geven uit principe geen toetsen direct na een vakantie, want dit moet echt een pauzemoment zijn. Aan het einde van een periode vinden er activiteiten plaats, zoals excursies of projectweken als de Waterweek.

               LESTIJDEN

               De lessen duren 45 minuten. Zo krijgt de leerling veel verschillende vakken op één dag. We krijgen terug van leerlingen dat ze deze lengte van 45 minuten en de regelmatige afwisseling van vakken als prettig ervaren. Valt er een les uit dan neemt een andere docent de les over, zodat er in de onderbouw geen tussenuren zijn. Vanaf de vierde klas zijn er wel tussenuren in het rooster en die kunnen leerlingen gebruiken om zelfstandig te studeren.

               HULPLESSEN EN KEUZEWERKTIJD

               Leerlingen krijgen in de mentorlessen hulp bij het doen van hun schoolwerk en het aanleren van vaardigheden. Daarnaast worden er in sommige jaarlagen vakhulplessen gegeven en specifiek in de brugklas extra lessen gericht op studievaardigheden, waar leerlingen zich op kunnen inschrijven. Mentoren begeleiden leerlingen bij het kiezen van de juiste hulp. In 1 t/m 3 havo hebben leerlingen twee uur per week keuzewerktijd: ze schrijven zich in voor een hulples, zelfstandig werken onder toezicht van docent, of een gesprek met hun mentor. In 1 havo start deze keuzewerktijd in de tweede helft van het schooljaar. Het voordeel van deze manier van werken is dat ze actief bezig zijn met kiezen: “wat wil ik leren?” in plaats van dat je iets ondergaat, “ik moet dit doen”. In 4 havo zijn we vorig schooljaar gestart met KKC-uren. Dit zijn uren waarin leerlingen zelf mochten kiezen aan welk vak zij zelfstandig of onder begeleiding konden werken. In het schooljaar 2021-2022 krijgt deze pilot een andere vorm. Een aantal vakken zal tijdens een van hun lesuren op het studieplein in de tijdelijke huisvesting aan de slag gaan. Leerlingen die hulp nodig hebben van de docent kunnen die extra hulp krijgen, andere leerlingen kunnen hier zelfstandig aan het werk. 

               HUISWERK MAKEN OP SCHOOL

               Op school bestaat de mogelijkheid om zelfstandig huiswerk te maken op het studiebalkon, op het leerplein in de aula of in de mediatheek. Leerlingen die thuis niet de mogelijkheid hebben om rustig te werken, of die het fijn vinden om met andere leerlingen samen te werken, kunnen er gebruik van maken. Er is iemand aanwezig om toezicht te houden. Tegen vergoeding bieden wij op school de mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkhulp of intensieve huiswerkbegeleiding via NHI Studiebegeleiding.

               Document Lessentabel 2021 2022

               Lessentabel 2021-2022

               Klik op het document links om de lessentabel te bekijken.

               Leren en ICT

               We hebben gekozen voor ‘blended learning’: wel digitale leermiddelen, maar we schaffen de boeken niet af. We blijven schrijven belangrijk vinden. Een leerling onthoudt soms beter door zelf te schrijven en leert soms beter door te lezen vanaf papier.

               ICT gebruiken we om het leren te versterken: opdrachten voor herhaling, verdieping of automatisering kunnen digitaal effectiever en efficiënter zijn dan op papier. We stimuleren onze docenten om lesdoel, lesstof en softwarekeuze zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en telkens na te denken over het leereffect van hun lessen met ICT. Lessen met ICT bevatten idealiter activerende leeractiviteiten, waarbij face-to-face interactie wordt gecombineerd met passende digitale werkvormen. Fysieke lessen en digitale werkvormen wisselen elkaar logisch af.

               Zonder ‘BYOD’ (Bring Your Own Device) zou dit niet kunnen: sinds het schooljaar 2018-2019 nemen onze leerlingen een eigen laptop mee naar de lessen. Daarnaast hebben de klaslokalen allemaal een interactieve beamer. De hele school is voorzien van krachtige wifi.

               Als gevolg van de coronamaatregelen heeft afstandsleren ook op het KKC een enorme vlucht genomen: we zijn trots op wat we binnen extreem korte tijd hebben weten te bereiken. Met ingang van schooljaar 2021-2022 werken we in alle jaarlagen met een laptop in de les en zijn we volledig toegerust voor online leren.

               Leerlingenresultaten

               Toetsing

               In de onderstaande procedure inhaalproefwerken wordt uitgelegd hoe het maken van proefwerken in zijn werk gaat en wat de procedure is bij het inhalen van een niet gemaakt proefwerk. Vrijwel bij elk vak in elk leerjaar krijgen de leerlingen gemeenschappelijke proefwerken. Voor iedere schoolperiode van ongeveer twaalf weken wordt voor de eerste drie leerjaren een proefwerkrooster gepubliceerd voor de hele periode. Zo zijn leerlingen, maar ook ouders goed op de hoogte van het moment waarop een proefwerk plaatsvindt.

               In de bovenbouw zijn de proefwerken en schoolexamens voor elke periode zoveel mogelijk geclusterd in toetsweken. Voor luistertoetsen en tekstverklaringen is geen extra voorbereiding vereist, daarom kunnen deze bovenop het maximaal aantal proefwerken per dag/week gegeven worden.

               Protocollen
               Procedure Inhaalproefwerken

               INZAGE PROEFWERKOPGAVEN

               Wij vinden reflectie op het toetsresultaat belangrijk. Van reflecteren leren leerlingen veel over hun eigen leerproces. Voor proefwerken hebben we dat als volgt geregeld:

               1. Leerlingen krijgen de proefwerkopgaven niet mee naar huis. Hun gemaakte werk wel, met uitzondering van schoolexamen- en examenwerk.
               2. Elke toets wordt door de docent in de klas nabesproken in het kader van reflectie op het resultaat.
               3. Elke leerling heeft het recht, wanneer hij/zij een proefwerk heeft gemaakt en het werk gecorrigeerd is, de opgaven nog eens in te zien. Deze inzage vindt plaats op school.
               4. Ouders of bijlesdocenten die inzage willen hebben in de proefwerkopgaven, kunnen dit kenbaar maken aan de afdelingsleider van het betreffende leerjaar. Deze inzage vindt plaats op school.

               RAPPORT

               Drie maal per jaar ontvangen de leerlingen en ouders een rapport. De leerlingen krijgen goed uitgelegd hoe het rapportcijfer tot stand komt. Ook wordt er op het rapport per vak de ‘inzet’ beoordeeld. O = onvoldoende, T = twijfelachtig, V = voldoende, G = goed

               Het vermelden van de inzet op het rapport is bedoeld, in de eerste plaats voor leerlingen en ouders en in de tweede plaats voor de mentor, om inzicht te krijgen in de betrokkenheid van de leerling bij het leerproces.

               Op de havo, in klas 1, 2 en 3 schrijven de leerlingen ook hun eigen rapport -reflectieverslag - naast het rapport dat ze van school krijgen, met daarin wat ze hebben meegemaakt en geleerd. In december halen deze leerlingen hun rapport en reflectieverslag op bij de mentor, samen met hun ouders.

               RESULTATEN IN MAGISTER

               Wij werken met Magister, een leerlingvolgsysteem en elektronische leeromgeving voor scholen. Leerlingen, ouders en docenten maar ook administratie en zorgcoördinatie kunnen met behulp van magister - met inachtneming van privacyregels - toegang krijgen tot cijfers, lesroosters, huiswerk, afwezigheid, studiewijzers en digitale leermiddelen.

               Alle leerlingen en ouders hebben via een persoonlijke inlogcode voor ons leerlingvolgsysteem Magister ook tussentijds toegang tot de resultaten.

               INSTROOM CAMBRIDGE ENGLISH IN 4 VWO

               Een excellente atheneum- of technasiumleerling die in het vierde jaar Cambridge English wil volgen neemt zelf het initiatief en maakt dit kenbaar aan de docent Engels en de mentor. Vervolgens gelden de volgende criteria:

               • Positief advies van de docent Engels en de mentor
               • Een 8.00 voor het vak Engels aan het eind van de derde klas (o.b.v. niet afgerond eindcijfer)
               • Gemiddeld een 7.00 voor alle andere vakken die gevolgd gaan worden in 4 VWO (o.b.v. niet afgeronde eindcijfers)
               • Geen vakken onvoldoende op de eindlijst van de derde klas.

               Bevorderingsnormen

               Hier publiceren we jaarlijks de bevorderingsnormen.

               PTA
               Bevorderingsprocedure 2021-2022