Onderwijs

Introductie

In het schoolplan 2021-2025 zijn vier strategische thema's gekozen voor de komende vier jaar. Dit zijn:

 • Toekomstgericht, vakoverstijgend onderwijs.
 • Keuzevrijheid en eigenaarschap voor iedereen in de school.
 • De communicatie op orde.
 • Onderwijs gericht op ontwikkeling en competenties.

Om deze abstracte thema’s verder te concretiseren, zijn bij alle thema’s ambities geformuleerd die in ons schoolplan zijn terug te vinden.

  Rijk en divers onderwijsaanbod

  Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich breder te ontwikkelen en hun specifieke talenten te ontdekken. We werken aan het op maat aanbieden van ons onderwijs. In verschillende vakken kunnen leerlingen al werken aan eigen projecten. In ons nieuwe gebouw werken we met leerpleinen. We hebben naast de standaard vakken ook een heel scala aan sportieve en culturele activiteiten. School is meer dan alleen wat er in de les gebeurt. Wie later terugkijkt op zijn schoolcarrière, denkt meestal niet het eerst aan wat er in de lessen behandeld werd, maar meer aan klasgenoten en docenten en daarnaast aan alle excursies, de musical of het brugklaskamp.

  wereldburgerschap

  Als UNESCO-school vindt het KKC het belangrijk om leerlingen tot zelfstandige (wereld)burgers op te leiden. Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de maatschappij en meehelpen om die vorm te geven.

  Met een UNESCO-identiteit leer je je als leerling verbonden te voelen met de wereld om je heen, of deze nu veraf is of dichtbij. De wereld van vandaag moeten we samen vormgeven. Problemen en kansen van de globalisering laten grenzen vervagen. Om te zorgen dat jij daarin je weg kunt vinden, helpen we jou op het KKC vertrouwen te vinden in jezelf en een bewuste keuze te maken in hoe jij je verhoudt tot de wereld en de mensen om je heen. Door ervaringen op te doen in binnen- en buitenland leer je je open te stellen voor andere perspectieven en word je je bewust van jouw invloed op de wereld. Je leert wie je bent, wat voor jou belangrijk is en je durft je verantwoordelijkheid te nemen om er met elkaar en voor elkaar te zijn. Kortom we willen je opleiden tot een kansrijke wereldburger.

  European Parliament Ambassador School (EPAS)

  In 2009 is in Nederland het European Parliament Ambassador School programma van start gegaan. Het is in de loop der tijd verder ontwikkeld en aangepast en uitgerold in andere EU-lidstaten, met als doel een Europees netwerk van deelnemende scholen te creëren. Het doel van het programma is kennismaking met de Europese Unie, het ontdekken van het belang ervan en te ervaren hoe het is om burger te zijn binnen de EU. Het programma is ook bedoeld om de politieke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Zij zijn immers de toekomstige stemmers.

  Het KKC doet sinds 2022 mee aan dit European Parliament Ambassador School programma. 

  Op het KKC zijn tien Junior Ambassadors actief. Zij helpen mee met o.a. de Dag van Europa, zijn aanwezig bij de landelijke dag van de Junior Ambassadors en om het European Parliament Ambassador School programma op het KKC te implementeren.

  UNESCO

  Het KKC is sinds 2019 een UNESCO-school. UNESCO is een organisatie van de Verenigde Naties. Zij wil vrede voor iedereen, overal ter wereld en leerlingen in alle landen helpen daaraan mee. Het KKC verbindt zich aan de uitgangspunten van UNESCO: de vier thema’s vrede & mensenrechten, (wereld)burgerschap, duurzaamheid, intercultureel leren en de 17 sustainable development goals. Op het KKC worden deze uitgangspunten toegepast in veel vaklessen en projecten.

  UNESCO-leerlingencommissie
  Het KKC heeft een UNESCO leerlingencommissie bestaande uit leerlingen uit elke jaarlaag. Deze leerlingen vertegenwoordigen UNESCO binnen de school, zijn actief betrokken tijdens de introductie van de brugklas bij de themadag rond de 17 sustainable development goals, initiëren en coördineren projecten voor goede doelen.


  INTERNATIONALISERING

  Erasmus+

  Het KKC is sinds 2022 een Erasmus+ school en heeft een Erasmus accreditatie ontvangen voor het programma Erasmus+ 2021-2027. Dit betekent dat elk schooljaar een subsidie-aanvraag kan worden ingediend voor mobiliteit (uitwisselingen, scholing) van leerlingen en personeel. In het schooljaar 2022-2023 hebben uitwisselingen plaatsgevonden naar Duitsland (Berlijn en Bochum), Italië (Trento in het kader van het Viruskennerproject), Polen (Warschau) en Spanje (Malaga). In schooljaar 2023-2024 worden er uitwisselingen naar België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Polen en Spanje georganiseerd.

  eTwinning

  In het kader van internationalisering nemen wij sinds 2020 deel aan eTwinning, een online community voor scholen in ruim dertig Europese landen. Vanuit het klaslokaal kunnen docenten en leerlingen samenwerken aan een internationaal project. Binnen dit project hebben leerlingen contact met elkaar via de TwinSpace, een afgeschermde online projectruimte waarin materiaal kan worden geplaatst, gemaakt door leerlingen en docenten. Communiceren kan via een e-mailprogramma, een forum en een chatbox. Het doel van eTwinning is het opdoen van internationale ervaring, het stimuleren van ict-vaardigheden én het uitvoeren van lesstof op een inspirerende manier. eTwinning wordt uitgevoerd door het Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs) en is onderdeel van Erasmus+.

  BEGAAFDHEIDSPROFIELSCHOOL

  Begaafd zijn leidt niet automatisch tot uitzonderlijke prestaties op school. Daarvoor is een op deze leerlingen gericht les- en begeleidingsaanbod nodig en een stimulerende leeromgeving. Om dit te kunnen bereiken is het KKC aspirant-lid van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen geworden en biedt de school ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid.

  Definitie en doel
  Als definitie van hoogbegaafdheid hanteren we de definitie uit het Delphi-model en het drieluik van Tessa Kieboom, die beiden recht doen aan zowel de cognitieve aspecten als de zijnskenmerken van de hoogbegaafde.

  Het belangrijkste doel van de school op het gebied van (hoog)begaafdheid is:
  Het creëren van een schoolklimaat waarin hoogbegaafde leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarin is ruimte voor zowel het intellectuele als creatieve talent van de hoogbegaafde en er is aandacht voor alle aspecten van het hoogbegaafd zijn. In de omgeving levert dat erkenning, begrip en kansen op voor hoogbegaafde leerlingen én het Keizer Karel College zelf. Hoogbegaafde leerlingen verwerven kennis, zelfinzicht en leren vaardigheden om zich staande te kunnen houden in de veranderende wereld waarin zij leven, nu en in de toekomst, net zo goed als andere leerlingen. Hun behoefte aan relatie, competentie en autonomie wordt in grote mate vervuld.

  Maatwerk
  In de onderbouw krijgen begaafde leerlingen de mogelijkheid zelfstandig te werken aan een eigen project tijdens lessen die zij zelf denken te kunnen missen. Ze hebben daarbij regelmatig een gesprek met een toegewezen begeleider.

  In de bovenbouw kijken we naar de mogelijkheid om versneld examen te doen en bepaalde vakken af te sluiten op een hoger niveau. In leerjaar 4 en 5 van het vwo kunnen leerlingen worden geselecteerd voor deelname aan verschillende Pre-University programma’s. 

  We zetten hb-begeleiders in om leerlingen te begeleiden, met in het bijzonder aandacht voor motivatie, studievaardigheden en welzijn. Daarnaast ontwikkelen we nieuw aanbod, zoals peerbijeenkomsten en uitbreiding van gast- en verrijkingslessen.

  Wanneer een begaafde leerling voor een bepaald vak uitstekend presteert of juist slechter gaat presteren door motivatieverlies (door bijvoorbeeld te veel herhaling), komt hij in aanmerking voor een witte kaart. Met een witte kaart mag een leerling uit de onderbouw of bovenbouw in overleg met de hb-begeleider en vakdocent(en) wekelijks één of meerdere lessen per vak niet volgen en mag hij deze tijd inzetten voor eigen ontwikkeling. Dit kan verdiepende lesstof zijn, werken aan een eigen project of maken van huiswerk/leren. Per leerling wordt bekeken hoeveel lessen dit zijn. In principe wordt deze kaart voor langere tijd ingezet, op voorwaarde dat aan het einde van het schooljaar een duidelijk opbrengst is van de eigen ontwikkeling. De kaart wordt alleen uitgegeven door de hb-begeleider, onder bepaalde voorwaarden.

  Contact met de hb-begeleiders: begaafdheid@keizerkarelcollege.nl

  WON-Akademie

  Het KKC is lid van WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland. Wij zijn dus een WON -school. Dat betekent dat leerlingen op het atheneum vanaf de eerste klas leren onderzoeken én onderzoekend leren. Dat is tegelijk het motto van Wetenschapsoriëntatie Nederland, een netwerkorganisatie van ongeveer 45 vwo-scholen die allemaal op hun eigen manier aandacht besteden aan het doen van onderzoek door leerlingen.

  Leren onderzoeken

  Vanaf de eerste klas leren de leerlingen hoe ze een onderzoek opzetten, welke stappen ze daarbij kunnen volgen. Ze leren ook hoe ze bronnen kritisch kunnen bekijken en hoe ze om moeten gaan met materiaal dat ze op het internet vinden.


  Al aan het eind van jaar één doen de leerlingen in een groep een volledig onderzoek. Deze onderzoeken worden in de klas gepresenteerd en de beste van alle eerste klas groepjes wordt uitgezonden naar de WON-manifestatie waar alle WON scholen hun beste onderzoeken presenteren. In jaar twee en drie doen de leerlingen ook steeds een eigen onderzoek dat uitgezonden kan worden naar de WON-manifestatie.

  Hoe zo’n manifestatie eruitziet, zie je hier.

  Onderzoekend leren

  Met onderzoekend leren wordt bedoeld dat de leerlingen leren door zelf te onderzoeken. Zij leren niet door opdrachten te maken, maar door zelf na te denken over mogelijke oplossingen van een probleem.

  Op het Keizer Karel College willen we onze leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Alle atheneumleerlingen in de onderbouw (dus ook de havo/atheneum-brugklassen) volgen het vak Onderzoek en Wetenschap waarin leerlingen in stappen leren hoe ze een onderzoek moeten opzetten en uitvoeren, hoe ze kritisch moeten denken en hoe ze zelf oplossingen kunnen vinden. In 4 vwo wordt het WON-onderwijs vorm gegeven door een wetenschapsweek die de leerlingen voorbereid op het profielwerkstuk waaraan de leerlingen in het tweede deel van 5VWO beginnen.

  De wetenschapsweek wordt georganiseerd in samenwerking met de meeste vaksecties en heeft een vakoverstijgend karakter. Het thema van de wetenschapsweek sluit aan bij een van de UNESCO thema’s.

  In 5VWO kiezen de leerlingen een onderwerp waarover ze hun profielwerkstuk schrijven. Dit PWS is de afsluiting van een zesjarige opleiding waarin de leerlingen kunnen laten zien dat ze klaar zijn voor een HBO- of WO- opleiding. Het PWS wordt op een speciale avond aan ouders en geïnteresseerden gepresenteerd en het cijfer maakt deel uit van de eisen voor het eindexamen.

  Met O&W leren de leerlingen wat het verschil is tussen alfa-bèta en gamma. Dit helpt ze bij het doen van hun profielkeuze in de derde klas en hun studiekeuze daarna.

  Leren onderzoeken gaat verder dan alleen onderzoeksvaardigheden. Hieronder een overzicht van wat we daaronder verstaan:


  Kortom, Onderzoek en wetenschap bereidt de leerlingen voor op het leven na het KKC.

  SPECIALE KKC-VAKKEN

  In elke afdeling hebben we speciale, meestal door onze eigen docenten ontwikkelde vakken zoals Denken & Doen op het gymnasium, Onderzoek & Ontwerpen op het Technasium, Onderzoek & Wetenschap op het atheneum en in de havo/atheneum- brugklassen. In het hoofdstuk ‘Inrichting van ons onderwijs’ lees je meer over deze vakken.

  CAMBRIDGE English

  Leerlingen op het gymnasium en vwo-Technasium starten in de brugklas met Cambridge English, Engels gegeven in het Engels. Atheneum leerlingen kunnen vanaf de bovenbouw het vak ook volgen. Je kunt hiermee het internationaal erkende Cambridge Advanced Certificate (CAE) halen.

  INSTROOM CAMBRIDGE ENGLISH IN 4 VWO

  Een excellente atheneumleerling die in het vierde jaar Cambridge English wil volgen neemt zelf het initiatief en maakt dit kenbaar aan de docent Engels en de mentor. Vervolgens gelden de volgende criteria:

  • Positief advies van de docent Engels en de mentor
  • Een 8.00 voor het vak Engels aan het eind van de derde klas (o.b.v. niet afgerond eindcijfer)
  • Gemiddeld een 7.00 voor alle andere vakken die gevolgd gaan worden in 4 vwo (o.b.v. niet afgeronde eindcijfers)
  • Geen vakken onvoldoende op de eindlijst van de derde klas.

  ONDERWIJS OP MAAT en keuzemogelijkheden in de bovenbouw

  In de bovenbouw krijgen onze leerlingen de mogelijkheid om in de vrije ruimte extra vakken te volgen. Ook projecten kunnen ze vaak op een persoonlijke wijze, of in samenwerking met medeleerlingen invullen. Zo volgen ze hun eigen pad, naar hun eigen interesses en talenten. Leerlingen hebben ruimte nodig om zelfstandig te kunnen studeren. Het KKC beschikt in het nieuwe gebouw over meerdere ruimtes, leerpleinen en een mediatheek. De leerlingen kunnen hier zelfstandig studeren en/of samenwerken. Verschillende vakken verzorgen ook lessen op de leerpleinen. 

  PROJECTONDERWIJS

  We organiseren verschillende projecten met één onderwerp of binnen een combinatie van vakken. Vakoverstijgend werken heeft voor leerlingen het voordeel dat zij verbanden leren zien tussen de vakken, die zij zelf (nog) niet hadden ontdekt. In het eerste leerjaar wordt bijvoorbeeld een toneelproject van een dag gedaan rond het thema pesten en heeft leerjaar twee een cultuurproject in samenwerking met cultuur-educatie Amstelland. De Waterweek is een vakoverstijgend project voor alle brugklassen aan het eind van het schooljaar. Op het havo-Technasium vinden er drie projectweken plaats rondom UNESCO-thema's als 'gender-equality', 'duurzaamheid', 'consumptie' en 'culturele diversiteit'. 

  LITERATUUR

  Het KKC onderscheidt zich door het prachtige vak literatuur. De talensecties werken samen om dit overstijgende vak vorm te geven. Voor elke leerling in de bovenbouw is dit een verplicht vak. Het belangrijkste doel is kritisch leren denken. Door een grote variatie aan literaire teksten te lezen uit verschillende talen en culturen en daarover in groepen te praten en verwerkingsopdrachten te maken leren leerlingen een visie te ontwikkelen, vanuit verschillende perspectieven kijken en worden zij zich bewust dat je mening gekleurd kan zijn. Literatuur is bij uitstek geschikt om daarmee aan de slag te gaan. Aan de hand van een literatuurdossier en mondelingen zetten we leerlingen aan het denken: over de wereld, over wat het betekent om mens te zijn.

  LO, BSM en SPORT
  De sportdagen en sporttoernooien zijn een belangrijke sportieve traditie van de school. Hockey, basketbal, voetbal en softbal zijn daarbij heel geliefd. Onze schoolhockeyteams zijn meervoudig Nederlands kampioen en behoren daarmee tot de top van Nederland. ​In de havo-bovenbouw is Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) een keuzemogelijkheid. We hebben veel leerlingen die aan topsport doen. De school werkt daarom samen met AmstelveenSport in een topsportconvenant. Wij ondersteunen deze leerlingen binnen de regels van dit convenant en bieden onderwijs op maat.

  WISKUNDE D

  Voor de leerlingen die verbreding en verdieping in de wiskunde zoeken wordt Wiskunde D aangeboden aan leerlingen die ook Wiskunde B volgen. Ook is het een prima voorbereiding voor een technische studie. Op de havo vindt het vak grotendeels online plaats, op het vwo in de klas. Op maar weinig scholen wordt dit vak aangeboden.

  KKCOLLEGE-JUNIOR 

  Tijdens KKCollege Junior komen groep 8 leerlingen naar het Keizer Karel college. Het KKCollege Junior is bedoeld voor leerlingen die iets extra's aan kunnen en worden door hun leerkracht aangemeld. 

  Er vinden twee lessenreeksen van vier lessen plaats. Eén van de lessenreeksen vindt plaats tussen de herfst- en kerstvakantie en de tweede lessenreeks staat gepland tussen de kerst- en voorjaarsvakantie. Zo kunnen toekomstige brugklasleerlingen kennismaken met het onderwijs op het Keizer Karel College. We dragen met KKCollege Junior zorg voor een goede aansluiting tussen de basisschool en de middelbare school en verkleinen deze - voor veel kinderen - grote stap.

  KUNSTVAKKEN

  De kunstsectie is een ijzersterk team dat de kunstlessen in de onder- en bovenbouw verzorgt. Kunst is een examenvak bij ons op school! 

  Leerlingen leren op verschillende manieren naar de wereld te kijken, hun blik hierop te ontwikkelen en die te verwerken in allerlei verschillende soorten kunstwerken. Ze maken kennis met traditionele materialen en technieken, maar ook met fotografie, film en nieuwe media. Het creatieve beeldende proces waarin je als leerling jezelf ontwikkelt, staat hierin centraal. Je hebt hiervoor alleen je verbeelding en nieuwsgierigheid nodig. Einstein zei het al: "Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal!"

  Er zijn gezamenlijk activiteiten en verschillende excursies in de verschillende jaarlagen. Naast de lessen bestaat er ook een kunstclub waar allerlei creatieve leerlingen elkaar vinden. Je kan je daarbij aansluiten.

  MUZIEK, DANS EN TONEEL

  Het KKC besteedt veel aandacht aan culturele activiteiten zoals muziek-, dans- of toneelvoorstellingen. Om het jaar is er een grote musicaluitvoering, opgevoerd door leerlingen uit alle jaarlagen. Deze musical wordt meerdere malen opgevoerd in een schouwburg in Amstelveen. In het jaar dat er geen musical is, wordt er een grote talentenjacht georganiseerd. Het vak CKV wordt ook afgesloten met een presentatie in een cultureel centrum. We ondersteunen leerlingen met een uitzonderlijk artistiek talent waar mogelijk, daarbij kijken we per leerling wat nodig is.

  DEELNAME AAN OLYMPIADES EN ANDERE LANDELIJKE COMPETITIES

  Onze leerlingen doen mee aan debatwedstrijden, olympiades als de Klassieke Olympiaden (Grieks en Latijn) en andere regionale en landelijke competities. Bijvoorbeeld de WON-manifestaties waarin atheneumleerlingen met hun onderzoeksprojecten de competitie regionaal en landelijk aangaan met elkaar. Deze competities geven leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en competenties nog breder te ontwikkelen, buiten het onderwijsaanbod.

  Veilig klimaat en gezien worden

   INTRODUCTIE- PROGRAMMA VOOR ALLE ONDERBOUWKLASSEN

   De nieuwe brugklassen krijgen een uitgebreide introductieperiode om de school en elkaar te leren kennen met een introductieweek op school, een sport- en cultuurdag, een brugklaskamp vroeg in het schooljaar en een schoolfeest om de introductieperiode mee af te sluiten. Daarnaast hebben we ieder jaar een introductieprogramma in de eerste dagen van het schooljaar voor alle overige onderbouwklassen, voor het versterken van de band tussen de leerlingen onderling en die met hun mentor. Leerlingen vinden het fijn dat ze niet meteen met alle lessen starten, maar dat er eerst aandacht is voor het (opnieuw) kennismaken met de klas en hun mentoren. 

   WEERBAARHEIDSTRAININGEN EN ANTI-PESTPROTOCOL

   Er zijn trainingen voor o.a. het verbeteren van weerbaarheid en sociale vaardigheden zoals faalangstreductietrainingen en assertiviteitstrainingen. Ook is er is veel aandacht aan het voorkomen van pesten, vormgegeven in een anti-pestprogramma en vastgelegd in een pestprotocol. Voor meer informatie over pesten kunt u ook kijken op https://www.113.nl/i/pesten-op-school.

   Protocollen
   Pestprotocol 2020

   PRESENTATIE HAVO-ONDERBOUWLEERLINGEN

   De havo-leerlingen in de onderbouw gaan naast alle leuke introductieactiviteiten ook nadenken over: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik dit jaar bereiken? Ze maken daarover een presentatie voor hun mentoren. Het doel hiervan is het ‘zien’ van de leerlingen door de school, maar ook over trots zijn op jezelf, zelfbewustzijn opbouwen, regie hebben over je eigen leerproces, en betrokken zijn bij je schoolwerk.

   schrijven van het eigen rapport

   Havo-leerlingen schrijven twee keer in het jaar een eigen rapport. Een keer in januari en een keer aan het einde van het schooljaar. In januari reflecteren zij op hun voortgang: welke cijfers heb ik gehaald, wat zijn mijn sterke punten, wat kan ik in mijn voorbereiding en aanpak verbeteren en wie kan ik daarbij om hulp vragen? Zij maken hier ook een presentatie over die zij samen met hun mentoren en ouders bespreken. Aan het einde van het schooljaar schrijven zij een eigen overdracht: wie ben ik, hoe heb ik gewerkt in het afgelopen jaar en wat is belangrijk om van mij te weten? Deze overdracht gebruiken de mentoren van het volgende leerjaar als leidraad bij de eerste leerlingengesprekken die in het teken staan van het kennismaken met elkaar. 

   MENTOREN EN PEERMENTOREN

   Alle klassen hebben een mentor: een docent die de mentorlessen verzorgt en die in contact is met de leerlingen om te peilen of het goed gaat en om hulp te bieden. De havo-klassen en de havo/atheneum-brugklassen hebben er twee, die kunnen sparren en doordat ze samen zijn, is er meestal één beschikbaar. Naast de mentor heeft iedere brugklas twee peermentoren. Dit zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn er voor vragen en ze zijn aanwezig bij allerlei activiteiten.

   Onze leerlijnen

   Op onze school bieden we de leerlijnen havo, Technasium, atheneum en gymnasium aan. Hieronder lichten we ze toe.

   Havo: leren door te doen en te ervaren

   De havo-afdeling werkt met een duidelijke structuur. Er is veel aandacht voor het aanleren en goed gebruiken van studievaardigheden en voor persoonlijke ontwikkeling. We besteden veel aandacht aan het zien en kennen van de havo- leerlingen en hebben daarom een uitgebreid introductieprogramma in de gehele onderbouw. Ook heb je twee mentoren, zodat je altijd snel met een van hen in gesprek kunt als dat nodig is. 
   In de bovenbouw kun je het vak Business-class kiezen, waar je een eigen bedrijf gaat oprichten en runnen. Havo-leerlingen kunnen kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), waarbij naast bewegen ook nadruk ligt op tactisch inzicht, theoretische kennis en activiteiten leren begeleiden. Ook is er tijd voor ontspanning en gezelligheid in havo tijdens de onderdelen van de Keizer Karel Competitie, waarin je met je klas met allerlei activiteiten punten kunt verdienen. De klas met de meeste punten wint dat schooljaar de eeuwige roem.

   Technasium: leren door te onderzoeken en te ontwerpen

   Een vast onderdeel van het Technasium is, vanaf de brugklas, het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). Bij het vak O&O leren de leerlingen om in groepjes, zelfstandig een onderzoek te doen of een ontwerp te maken dat aansluit bij een vraagstuk van de opdrachtgever, vaak iemand uit het bedrijfsleven of de wetenschap. De leerlingen worden op verschillende manieren uitgedaagd, waarbij o.a. vaardigheden als onderzoeken, ontwerpen, samenwerken, presenteren en plannen en organiseren aan bod komen. Een Technasiumleerling ontvangt naast het reguliere diploma een Technasiumcertificaat (officieel erkend door het Ministerie van Onderwijs). Op het Technasium werken we met de competentiemonitor. Daarin zijn twintig competenties beschreven in zes clusters:

   1. Communicatief
   2. Creatief
   3. Ondernemend
   4. Projectmatig
   5. Samenwerkend
   6. Zelfsturend

    De leerlingen vullen zelf in hoe ze handelen in bepaalde situaties. Daar volgt per competentie een niveau uit. Dit draagt bij aan het herkennen, verwoorden en ontwikkelen van de verschillende competenties. De uitkomsten van de monitor zijn niet bedoeld om leerlingen te beoordelen, maar om leerlingen inzicht te geven in hun eigen ontwikkeling en om ze te helpen leerdoelen te stellen.

    Atheneum: leren door te ontdekken

    Naast de reguliere vakken krijgen onze atheneumleerlingen vanaf de brugklas het vak Onderzoek en Wetenschap (O&W). Je leert hoe je onderzoek doet en hoe je tijdens het leren onderzoekend te werk gaat. Dit vak is ontwikkeld door onze eigen docenten. Het KKC is een WON-school: een onderwijsconcept plus een netwerkorganisatie van ongeveer 45 vwo-scholen. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding.

    Leerlingen leren vaardigheden als onderzoeken, presenteren, discussiëren en samenwerken. Tijdens de lessen worden de leerlingen goed voorbereid op het maken van een profielwerkstuk (PWS) en een universitaire studie.

    GYMNASIUM: LEREN DOOR VERDER TE DENKEN

    Op het gymnasium worden leerlingen uitgedaagd om dieper na te denken en de wereld te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld vanuit de oudheid. In de brugklas starten de leerlingen met Latijn en Grieks.

    Daarnaast wordt het vak Denken en Doen (D&D) gegeven, waarbij de focus ligt op levensbeschouwing, filosofie en kritisch denken. Dit vak is door onze eigen docenten ontwikkeld. Het vak Cambridge Engels daagt de leerlingen uit om Engels in het Engels te leren. In de onderbouw kunnen leerlingen het Cambridge First Certificate behalen en in de bovenbouw kan - naast het gymnasiumdiploma - het Advanced Certificate for Cambridge English worden behaald. Door deze accenten bieden wij gymnasiumleerlingen tijdens hun schoolloopbaan ruimte voor het ontwikkelen van een brede belangstelling.

    Opbouw van ons onderwijs

    DE ONDERBOUW

    Leerjaar 1 tot en met 3
    In de onderbouw hebben we een lesprogramma samengesteld dat voldoet aan de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Naast de standaardvakken geeft de school les in een aantal eerder genoemde extra vakken.

    TWEEDE FASE

    HAVO leerjaar 4 t/m 5 en VWO leerjaar 4 t/m 6
    Alle leerlingen volgen een aantal verplichte vakken in het gemeenschappelijke deel. Daarnaast kiezen alle leerlingen uit vier profielen er één (of in uitzonderingsgevallen twee) en kiezen ze één of twee vakken in de vrije ruimte.

    Op onze school is de keuzevrijheid groot. Bijna alle vakken uit de andere profielen kunnen gekozen worden. Alle vakken in de Tweede Fase maken via studiewijzers duidelijk wat er van de leerling wordt gevraagd. Deze studiewijzers, die per week aangeven wat de taken, het huiswerk en de lesstof zijn per vak, zorgen ervoor dat leerlingen beter kunnen plannen.

    Vanaf het vierde leerjaar krijgen leerlingen een PTA, programma van toetsing en afsluiting, waarin beschreven staat wat er gedaan moet worden tot aan het eindexamen. (CSE)

    Op de volgende pagina’s staat een overzicht van alle profielen. Op de website van ons decanaat vind je deze en meer informatie over de profielkeuze. Voor sommige vakken gelden aanvullende eisen. Deze worden ook op onderstaande websites beschreven.

    Profielen

    PROFIELKEUZE HAVO

    Gemeenschappelijk deel
    Nederlands, Engels, literatuur, maatschappijleer, rekenen, lichamelijke opvoeding, CKV

    PROFIEL CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

    VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN 

    1. Geschiedenis
    2. Kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)
    3. Aardrijkskunde of economie
    4. Frans of Duits

     VRIJE RUIMTE

     5. Kies één of twee vak(ken): wiskunde A / economie / aardrijkskunde / natuurkunde * / business class * / bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie * / bewegen, sport en maatschappij

     * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

       PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

       VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

       1. Wiskunde A of wiskunde B *
       2. Economie
       3. Geschiedenis
       4. Kies één vak: aardrijkskunde of bedrijfseconomie of business class * of Frans of Duit

        VRIJE RUIMTE

        5. Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde / business class * / bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / bewegen, sport en maatschappij

        * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

        PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

        VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

        1. Wiskunde A of wiskunde B *
        2. Scheikunde
        3. Biologie
        4. Natuurkunde of aardrijkskunde

        VRIJE RUIMTE

        5. Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde /natuurkunde/ business class */ bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / wiskunde D online * / informatica / economie / geschiedenis / bewegen, sport en maatschappij / kunstvak (bij voldoende animo)

        * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

        PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

        Verplicht: Gemeenschappelijk deel en

        1. Wiskunde B *
        2. Natuurkunde
        3. Scheikunde
        4. Biologie of informatica

        VRIJE RUIMTE

        Kies één één of twee vak(ken): aardrijkskunde / biologie / business class */ bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / wiskunde D online * / informatica / economie / geschiedenis / bewegen, sport en maatschappij / kunstvak (bij voldoende animo)

        * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

        PROFIELKEUZE ATHENEUM

        Gemeenschappelijk deel
        Nederlands, Engels of Cambridge Engels, literatuur, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV en:
        1. Frans of Duits

        Leerlingen die de toelatingscriteria halen, kunnen voor Cambridge Engels kiezen in plaats van Engels.

        PROFIEL CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

        VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

        2. Geschiedenis
        3. Kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)
        4. Kies één vak: wiskunde C of wiskunde A of wiskunde B
        5. Aardrijkskunde of economie

         VRIJE RUIMTe

         6/7. Kies één of twee vak(ken): economie / aardrijkskunde / bedrijfseconomie / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie *

         * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

         PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

         VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

         2. Wiskunde A of wiskunde B
         3. Economie
         4. Geschiedenis
         5. Kies één vak: aardrijkskunde of bedrijfseconomie of Frans of Duits

         Vrije ruimte

         6/7. Kies één of twee vak(ken): bedrijfseconomie / aardrijkskunde / Duits / Frans / Spaans / informatica / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D * / natuurkunde * / biologie *

         * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

          PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

          VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

          2. Wiskunde A of wiskunde B
          3. Scheikunde
          4. Biologie
          5. Natuurkunde of aardrijkskunde

          Vrije ruimte

          Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde / natuurkunde / Duits / Frans / Spaans / bedrijfseconomie / informatica / economie/ geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D *

          * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

          PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

          VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

          2. Wiskunde B
          3. Natuurkunde
          4. Scheikunde
          5. Kies één vak: biologie of informatica of wiskunde D

          VRIJE RUIMTE

          6/7. Kies één of twee vak(ken): informatica / biologie / wiskunde D / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / economie / bedrijfseconomie / geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)

          PROFIELKEUZE TECHNASIUM

          Gemeenschappelijk deel
          Nederlands, Engels of Cambridge Engels, literatuur, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, CKV en:
          1. Frans of Duits

          Leerlingen die de toelatingscriteria halen, kunnen voor Cambridge Engels kiezen in plaats van Engels.

          PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

          VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

          2. Wiskunde A of wiskunde B
          3. Scheikunde
          4. Biologie
          5. Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

          Vrije ruimte

          6/7. Kies één of twee vak(ken): aardrijkskunde /natuurkunde/ Duits / Frans / Spaans / bedrijfseconomie / informatica / economie/ geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D *

          * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

           PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

           VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

           2. Wiskunde B
           3. Natuurkunde
           4. Scheikunde
           5. Onderzoek & Ontwerpen (O&O)

           Vrije ruimte

           6/7. Kies één of twee vak(ken): informatica / biologie / wiskunde D / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / economie / bedrijfseconomie / geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)

            PROFIELKEUZE GYMNASIUM

            Gemeenschappelijk deel
            Nederlands, Engels of Cambridge Engels *, literatuur, maatschappijleer, lichamelijke opvoeding en:
            1. Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur

            Alle gymnasiasten mogen Cambridge Engels kiezen, ook als zij overstappen naar het atheneum, het is echter niet verplicht om voor Cambridge Engels te kiezen.

            PROFIEL CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

            VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

            2. Geschiedenis
            3. Kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)
            4. Kies één vak: wiskunde C of wiskunde A of wiskunde B
            5. Aardrijkskunde of economie

            Vrije ruimte

            6/7. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / economie / aardrijkskunde / bedrijfseconomie / informatica / biologie *

            * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

            PROFIEL ECONOMIE EN MAATSCHAPPIJ

            VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

            2. Wiskunde A of wiskunde B
            3. Economie
            4. Geschiedenis
            5. Kies één vak: aardrijkskunde of bedrijfseconomie of Frans of Duits

            Vrije ruimte

            6/7. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / bedrijfseconomie / informatica / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / wiskunde D * / natuurkunde * / biologie *

            * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

             PROFIEL NATUUR EN GEZONDHEID

             VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

             2. Wiskunde A of wiskunde B
             3. Scheikunde
             4. Biologie
             5. Natuurkunde of aardrijkskunde

             Vrije ruimte

             6/7. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / aardrijkskunde / natuurkunde/ bedrijfseconomie / informatica / economie/ geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen) / Wiskunde D *

             * Voor dit vak gelden aanvullende eisen.

              PROFIEL NATUUR EN TECHNIEK

              VERPLICHT: GEMEENSCHAPPELIJK DEEL EN

              2. Wiskunde B
              3. Natuurkunde
              4. Scheikunde
              5. Kies één vak: biologie of informatica of wiskunde D

              Vrije ruimte

              6. Kies één of twee vak(ken): Grieks / Latijn / Duits / Frans / Spaans / informatica / biologie / wiskunde D / aardrijkskunde / economie / bedrijfseconomie / geschiedenis / kunstvak (muziek of beeldende vorming én kunst algemeen)

               Lessen

               vijf toetsweken

               Het schooljaar kent voor alle leerjaren vijf toetsweken altijd voorafgaand aan een vakantie. Tijdens de reguliere lesweken zijn er geen summatieve toetsen. We werken met een voortschrijdend gemiddelde.

               LESTIJDEN

               De lessen duren 45 minuten. Zo krijgt de leerling veel verschillende vakken op één dag. We krijgen terug van leerlingen dat ze deze lengte van 45 minuten en de regelmatige afwisseling van vakken als prettig ervaren. Valt er een les uit, dan neemt een andere docent de les over of worden de leerlingen ingeroosterd op een leerplein, zodat er in de onderbouw weinig tussenuren zijn. Vanaf de vierde klas zijn er wel tussenuren in het rooster en die kunnen leerlingen gebruiken om zelfstandig te studeren.

               Basisrooster

               1e uur: 08.30-09.15 uur
               2e uur: 09.15-10.00 uur
               3e uur: 10.00-10.45 uur
               Pauze: 10.45-11.15 uur
               4e uur: 11.15-12.00 uur
               5e uur: 12.00-12.45 uur
               Pauze: 12.45-13.15 uur

               6e uur: 13.15-14.00 uur
               7e uur: 14.00-14.45 uur
               8e uur: 14.45-15.30 uur
               9e uur: 15.30-16.15 uur

               KKC-uren

               Vanaf schooljaar 2023-2024 volgen alle brugklasleerlingen wekelijks twee KKC-uren. KKC-uren zijn bedoeld om leerlingen te helpen groeien in de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te leren werken en hen eigenaar te laten worden van hun leerproces en zelfstandig te laten werken in het gebouw. Hiermee bereiden wij leerlingen voor op het vervolgonderwijs waar zij keuzevaardig, studievaardig en met een probleemoplossend vermogen worden geacht binnen te komen. Dat betekent een overgang van vakgericht, klassikaal onderwijs naar een mengvorm van klassikale lessen en zelfstandig werken. Komend vanuit de basisschool bezitten leerlingen al veel vaardigheden op dit gebied. De werkelijkheid van een veelheid aan vakken in de brugklas met het bijbehorende (huis)werk, de puberteit en de sociale ontwikkeling maakt dat leerlingen hun vaardigheden in deze nieuwe context vaak opnieuw moeten leren en dat deze onderhouden moeten worden. In de KKC-uren bepalen leerlingen zelf aan welk schoolwerk ze werken (huiswerk of leerwerk) en met hulp van coachende docenten. Leerlingen gebruiken de Outlookagenda om zelf hun week te plannen, dus ook wat ze in het KKC-uur gaan doen. Elke leerling kiest in overleg met de mentor voor de invulling van de KKC-uren.

               HUISWERK MAKEN OP SCHOOL

               Op school is er voldoende ruimte om zelfstandig huiswerk te maken na schooltijd. Tegen vergoeding bieden wij op school de mogelijkheid om deel te nemen aan huiswerkhulp of intensieve huiswerkbegeleiding via NHI Studiebegeleiding.

               Lessentabel 2023-2024

               Tot en met schooljaar 2022-23 bestond een week uit 36 á 37 lessen en soms zelfs meer. Leerlingen in 3-havo-Technasium hadden bijvoorbeeld zelfs 40 lessen per week. Vanaf schooljaar 2023-24 wordt de onderwijscontacttijd (lessentabel) teruggebracht naar gemiddeld 31 lessen per week.

               WAAROM EEN ANDERE LESSENTABEL?

               1. In de eerste plaats vond de schoolleiding dat leerlingen te lange lesdagen maakten. Leerlingen gaven ook zelf aan dat zij te weinig tijd overhielden voor zelfstandig werken. Met de overgang naar het nieuwe gebouw in 2022-23 waarin meer ruimte kwam voor zelfstandig werken, wil het KKC dat leerlingen naast de reguliere lessen tijd overhouden om bijvoorbeeld op de leerpleinen zelfstandig te werken.

               2. De school heeft vanuit de gemeente de opdracht gekregen om naar 1900 leerlingen te groeien. Voor dit aantal is met de vorige lessentabel waarin wij boven de norm lesgaven onvoldoende lokalencapaciteit, ook al is het gebouw vernieuwd en uitgebreid.

               3. Met de huidige arbeidsmarktproblematiek in het onderwijs is de kans klein dat wij in de toekomst voldoende docenten kunnen werven voor zoveel lessen. Zowel vanuit de onderwijsvakbond AOB als vanuit de VO-raad is daarom opgeroepen om de onderwijscontacttijd te verminderen. "Liever twee lessen van een bevoegde docent Frans, dan drie lessen van een onbevoegde docent Frans", schreef de AOB in december 2022.

               Om deze redenen heeft de schoolleiding besloten dat de onderwijscontacttijd (lessentabel) vanaf schooljaar 2023-24 teruggebracht wordt naar gemiddeld 31 lessen per week. De wijzigingen kunnen ertoe leiden dat een vak soms een deel van het jaar of in een bepaald jaar helemaal niet wordt gegeven.

               Klik op het document of op onderstaande links om de lessentabel te bekijken.

               Lessentabel 2023-2024

               Leren en ICT

               Op dit moment beschikt elke leerling op het KKC over een eigen laptop, die kan worden gebruikt in de les, op onze leerpleinen, of voor het maken huiswerk. Ze worden niet in elke les gebruikt, maar het is wel een essentiële randvoorwaarde gebleken voor het geven van modern interactief, zelfstandig en leerlinggericht onderwijs.

               Het gebruikersgemak staat voorop in ons ICT-beleid. Daarom hebben we drie onafhankelijke portals voor drie doelgroepen. Via deze portals moeten gebruikers alle informatie kunnen vinden die ze zoeken:

               Een website voor ouders en externen.

               Een Personeelsportal.

               Een ELO voor onze leerlingen.


               Vooral met onze ELO lopen we voor op andere scholen. Elk vak heeft hierin een eigen tegel met allerhande digitale bronnen en lesprogramma's. Verder nemen we via de ELO steeds vaker digitale toetsen af, of laten we er opdrachten inleveren. Vanuit de ELO vindt elke leerling ook een breed scala aan Cloud apps, zoals het gehele aanbod aan Microsoft 365 oplossingen, maar ook lessen mediawijsheid, studievaardigheden en mediawijsheid.

               Leerlingenresultaten

               RESULTATEN IN MAGISTER

               Wij werken met Magister, een leerlingvolgsysteem en elektronische leeromgeving voor scholen. Leerlingen, ouders en docenten, maar ook de administratie en het zorgcoördinaat kunnen met behulp van Magister - met inachtneming van privacyregels - toegang krijgen tot cijfers, aan- en afwezigheidsregistratie en digitale leermiddelen.

               Leerlingen en ouders hebben via een persoonlijke inlogcode voor ons leerlingvolgsysteem Magister ook tussentijds toegang tot de resultaten.

               Bevorderingsnormen

               Hier publiceren we jaarlijks de bevorderingsnormen.

               Protocollen
               Bevorderingsnormen KKC 2023-2024