Ondersteuning

Ondersteuning

Om leerlingen de juiste vorm van begeleiding te geven hebben we specialisten op de verschillende terreinen (zie voor de mailadressen Team - Schoolwiki Keizer Karel College):

Specialisten

voor wie

A.

Peermentoren

Brugklassen

B.Mentoraat

Alle klassen

C.Plusmentoren

Alle klassen

D.Decanaat oriëntatie op studie en beroep

3e t/m 6e klas

E.Counselors

Alle leerlingen

F.Dyslexie en remedial teaching

Leerlingen uit de onderbouw

G.NT2

Leerlingen met een niet-Nederlandstalige achtergrond

H.Faalangstreductietraining

Leerlingen uit de onderbouw en examenleerlingen   (H+I=Zelfietraining)

I.Sociale vaardigheidstraining

Brugklasleerlingen

J.

Vertrouwenspersoon

Alle leerlingen

K.

OndersteuningscoördinatorAlle leerlingen
L.Begeleiders passend onderwijs

Alle leerlingen

M.Begaafdheidsmentor

Alle leerlingen

Peermentoren

In de brugklas worden de leerlingen, behalve door de mentor en leerlingcoördinator, begeleid door twee peermentoren per klas. Peermentoren (peergroupmentors) zijn leerlingen uit de vierde klas die de brugklassers helpen bij het wennen op het KKC. Ze zijn aanspreekpunt voor de nieuwe leerlingen en assisteren de mentor. Ook zijn zij aanwezig op de introductiedagen, het brugklaskamp, Sinterklaas- en Kerstfeest, projecten en andere gelegenheden die zich in de eerste klas voordoen. Tijdens open dagen (werving van nieuwe leerlingen) zijn de peermentoren ook actief. Zij vormen een belangrijke schakel op bijvoorbeeld de lesjesmiddagen.

Mentoraat

Iedere klas heeft een docent als mentor. De mentor zorgt er samen met leerlingcoördinator en afdelingsleider voor dat het schooljaar voor een klas goed verloopt. De mentoren doen hun best om met leerlingen en ouders een zo goed mogelijk contact op te bouwen. De studielessen vinden twee uur per week plaats en worden door de mentor gegeven. Vooral onze jongste leerlingen krijgen van de mentor veel aandacht, omdat de leerlingen na de basisschool moeten wennen aan een nieuwe groep, nieuwe vakken, nieuwe docenten en aan een andere omgeving. Het is om die reden dat de mentor samen met haar/zijn brugklas in de eerste week van het schooljaar een introductieprogramma doorloopt. Al heel vroeg in het schooljaar gaan de nieuwe leerlingen met hun mentor op brugklaskamp om elkaar snel te leren kennen. De havo-klassen en de havo/atheneum-brugklassen hebben niet één maar twee mentoren, die kunnen sparren en doordat ze samen zijn, is er meestal één beschikbaar.

Een belangrijke pijler bij onze studielesmethode zijn de studievaardigheden, zoals plannen en leren leren. Leerlingen worden geholpen om hun huiswerk per vak in een vaste volgorde te leren en te maken. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ‘leerstijl’ onder leerlingen. Door samen en individueel te oefenen, maken leerlingen zich deze methodiek eigen. Ook speelt de ‘begeleiding van de klas als groep’ bij de studielessen een belangrijke rol. Dit om een prettig klimaat te bevorderen.

In de hogere klassen is ook de mentor verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. Samen met de leerlingcoördinator en afdelingsleider vormen de mentoren het begeleidingsteam. In 3 havo en 3 vwo is de begeleiding onder andere gericht op het samenstellen van het profiel en de overige eindexamenvakken. Activiteiten als beroepenvoorlichting en studielessen en het afnemen van een beroepeninteressetest komen daarbij aan bod. Ook in de hogere klassen blijft de aandacht van de mentoren erop gericht dat de leerlingen zich prettig voelen op school en goede resultaten behalen.

In 5 vwo stromen ieder jaar leerlingen met een havodiploma in. Dat maakt een doelgerichte en intensieve begeleiding voor deze leerlingen noodzakelijk.

Plusmentor

Onze school heeft een aantal leerlingen met een ASS-indicatie (Autisme Spectrum Stoornissen). De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de leerlingen met een ASS- indicatie gebaat zijn bij extra ondersteuning. Omdat deze ondersteuning hun jaarlaag overstijgt, kent het KKC plusmentoren. De plusmentor kent de leerling, zijn/haar functioneren en neemt deze kennis mee naar het volgende leerjaar en naar de nieuwe mentor en vakdocenten. In de bovenbouw vraagt een vak als literatuur en de invulling van het profielwerkstuk om extra begeleiding door een plusmentor.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Aanspreekpunt binnen de school voor de aangewezen leerlingen.
 • Heeft bij voorkeur één keer per drie weken een voortgangsgesprek per leerling.
 • Heeft driemaal per jaar een evaluatie met leerling en mentor.
 • Informeert het docententeam geregeld over het functioneren van de leerling, is op de hoogte van eventuele moeilijkheden die de docent ervaart en de eventuele problemen bij de leerling.
 • Houdt in Magister incidenten en interventies bij.
 • Houdt mentor, begeleider passend onderwijs, leerlingcoördinator en afdelingsleider op de hoogte van eventuele problemen.
 • De plusmentor verzorgt de overdracht van deze specifieke leerling naar de nieuwe mentor.

Decanaat

Het decanaat houdt zich bezig met de profielkeuze en studiekeuze van leerlingen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de mentoren en het ondersteuningsteam. Het programma is uniek voor onze school en ontwikkeld met hulp van leerlingen en ouders. U kunt dit alles terugvinden op de website van het decanaat.

Decanen loopbaanoriëntatie:
Mw. P. Vreeswijk
Dhr. M. de Jong
Dhr. R. Mobron

Werkzaamheden decanen:

Mw. P. Vreeswijk - decaan vwo extern:
· LOB-programma in 4/5/6vwo;
· stadsexcursies 5vwo;
· voorlichting (informatieavond) ouders bovenbouwleerlingen vwo;
· contact decanennetwerken, AKS en Amstelveense Kring;
· contact met universiteiten, voorlichtingen (Delft/Leiden) organiseren;
· contact oud-leerlingen studiekeuze, voorlichtingen organiseren;
· beheer/waarborging informatie website (decanaatkkc.org);
· uitstroom leerlingen naar VAVO.

Dhr. M. de Jong - decaan vwo intern:
· profielkeuzeprogramma 3vwo;
· voorlichting (informatieavond) profielkeuze ouders 3vwo-leerlingen;
· alle vakkenpakketwijzigingen 4/5/6vwo;
· overstap leerlingen bovenbouw havo > vwo en andersom;
· beheer/waarborging informatie website (decanaatkkc.org).

Dhr. R. Mobron - decaan havo:
· profielkeuzeprogramma 3havo;
· LOB-programma 4/5havo;
· stadsexcursies;
· voorlichting (informatieavond) profielkeuze ouders 3havo;
· voorlichting (informatieavond) ouders bovenbouwleerlingen havo;
· alle vakkenpakketwijzigingen.
· overstap leerlingen bovenbouw havo naar vwo en andersom;
· contact hbo's, voorlichtingen organiseren;
· beheer/waarborging informatie website (decanaatkkc.org);
· contact Opera-netwerk;
· uitstroom leerlingen naar VAVO en mbo.

  Counselor

  In het ondersteuningsteam van het KKC zit één schoolcounselor. Zij begeleidt leerlingen die zijn vastgelopen voor een korte, afgebakende periode. Denk hierbij aan motivatieproblemen, planningsproblemen, onveilig gevoel thuis of op school, problemen met concentratie, of als een leerling een luisterend oor nodig heeft. 

  De counselor houdt nauw contact met de mentor en indien nodig of gewenst met externe instanties. Soms blijkt dat een leerling méér nodig heeft. Dan zal de counselor in overleg met ouders advies geven over doorverwijzing. 

  Counselor:
  mw. C.M. van Goor-Lindeijer

  Dyslexie en remedial teaching

  Met een geldige dyslexieverklaring komen de leerlingen in aanmerking voor speciale faciliteiten. Ze krijgen extra tijd bij proefwerken en onderbouwleerlingen maken het proefwerk in een apart lokaal. Het behoort voor leerlingen met een dyslexieverklaring tot de mogelijkheid om een toets met een voorleesprogramma te maken, dat wordt per leerling bekeken. In ons dyslexieprotocol, onder documenten, staat nog meer uitgelegd. Leerlingen met zeer ernstige taalleerproblemen uit klas 1, 2 en 3 hebben recht op remedial teaching-hulples. Deze begeleiding vindt plaats in kleine groepen aan het begin of eind van de dag voor de brugklas en klas 2 en 3 VWO, en tijdens KWT-uren voor 2 en 3 HAVO. De remedial teacher volgt de leerling en aan het eind van een lesperiode adviseert de remedial teacher de leerling én afdelingsleider welke hulp op dat moment het best bij de leerling past.  In de laatste periode kan een enkele zeer zwakke speller/lezer uit de brugklas die moeite heeft met de vreemde talen ook in de RT-hulples worden geplaatst. In klas 1, 2 en 3 werken zij net als de dyslectische leerlingen aan spelling, woordenschat en grammatica voor een (vreemde) taal of Nederlands en aan lezen en samenvatten voor geschiedenis en aardrijkskunde.

  Remedial teachers: 
  mw. N. Boom
  mw. R. Bergkamp

  Protocollen
  Protocol Dyslexie 2023

  NT2

  Voor leerlingen die niet in Nederland zijn geboren en/of thuis een andere taal spreken, verzorgt de school taalondersteuning. Deze ondersteuning is kosteloos en wordt buiten het rooster om aangeboden. In het algemeen betreft het één lesuur per week. 

  Docent NT2:
  Mw. I. Peters

  Faalangst-reductietraining + sociale vaardigheidstraining = zelfietraining

  Voor leerlingen die als gevolg van faalangst onderpresteren, een faalangstreductietraining. Voor die leerlingen die weinig weerbaar zijn bestaat de mogelijkheid een sociale vaardigheidstraining te volgen. Voor deze trainingen werken wij samen met Altra.

  Het doel hiervan is het versterken van competenties, onder andere de sociale vaardigheden, het vergroten van gedragsalternatieven, inzicht en zelfredzaamheid. Deze twee cursussen zijn in elkaar geschoven tot de “Zelfietraining”.

  Wij nemen voorafgaand aan deze training bij alle brugklasleerlingen een SAQI-test af. Er zijn speciale ouderavonden over dit onderwerp.

  Trainers:
  dhr. J. Pathuis
  mw. S. Goos

  Vertrouwenspersoon

  Leerlingen (of collega's) die te maken krijgen met seksuele intimidatie, discriminatie, agressie of pesten kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersoon (zie voor meer informatie de Klachtenregeling op onze website).

  De vertrouwenspersonen op school zijn:
  mw. M. van Hove
  dhr. G. Pielage

  Tevens heeft de Stichting Keizer Karel een externe vertrouwenspersoon: mevrouw B. Hes, te bereiken via info@in-b-tweenadvies.nl

  Daarnaast is het Keizer Karel College aangesloten bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs.

  Internet: www.gcbo.nl
  E-mail: info@gcbo.nl

  Ondersteuningscoördinaat

  Het ondersteuningscoördinaat biedt extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben.  De leerlingcoördinator of mentor meldt een leerling aan bij het ondersteuningsteam. De ondersteuningscoördinator bepaalt vervolgens welke interne of externe instantie(s) ingeschakeld wordt. Binnen de school is veel expertise aanwezig, we werken met counselors, plusmentoren, schoolmaatschappelijk werk en begeleiders passend onderwijs in de trajectvoorziening. De intern geboden ondersteuning is van tijdelijke duur en vooral gericht op het functioneren op school en in de klas. Daarnaast onderhoudt het ondersteuningscoördinaat contact met externe hulpverleners. Wanneer daar aanleiding toe is wordt een leerling besproken in het ZAT (zorgadviesteam). Hieraan nemen deel: de leerplichtambtenaar, de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts, de counselors en de ondersteuningscoördinator van het KKC. 

  Ondersteuningscoördinator:
  mw. C. van der Honing

  Begeleiders passend onderwijs

  Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking getreden. Deze houdt in dat alle leerlingen geplaatst worden op een school voor regulier voortgezet onderwijs, passend bij het cognitieve vermogen van de leerling, op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen met een onderwijs- ondersteuningsbehoefte kunnen gebruik maken van de trajectvoorziening. Hier kunnen zij op tijdelijke basis in een wat kleinere setting hun schoolwerk doen. In deze trajectvoorziening is altijd een begeleiding op sociaal-emotioneel gebied aanwezig om de leerlingen ondersteuning te bieden. Het doel van deze extra ondersteuning is om ook deze (zorg)leerlingen een havo- of vwo-diploma te kunnen laten behalen.

  Voor verdere info rond passend onderwijs verwijzen wij naar het onderstaande Schoolondersteuningsplan. 

  Begeleider Passend Onderwijs zijn:
  mw. R. Schijfsma 

  Ondersteunend begeleider passend onderwijs: 
  mw. S. Goos

  Ondersteuner Trajectvoorziening:
  mw. J. van Brummelen

  Protocollen
  Schoolondersteuningsplan 2023 - 2024

  Begeleiding (hoog)begaafdheid

  Een aanzienlijk aantal leerlingen op het KKC is meer- of hoogbegaafd. Een groot deel van hen functioneert zonder ondersteuning prima, een deel heeft meer uitdaging nodig, voelt zich onbegrepen of komt niet (meer) tot ontwikkeling. Een hb-begeleider kan deze leerlingen ondersteunen. Hierbij is aandacht voor welbevinden, groei en resultaten. De hb-begeleider herkent de problemen waar (hoog)begaafde leerlingen mee kunnen kampen.

  De hb-begeleider:

  • Begeleidt de leerling individueel of in een groep, in overleg met de mentor.
  • Voert voortgangsgesprekken met de leerling.
  • Geeft adviezen aan mentoren en docenten in geval van bijzonderheden.
  • Heeft de mogelijkheid in overleg met de mentor en afdelingsleider aanpassingen in het programma van de leerling door te voeren, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om lessen te mogen missen om aan een eigen project te werken.

  De hb-begeleiders zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid rond meer- en hoogbegaafdheid en zijn bereikbaar via: begaafdheid@keizerkarelcollege.nl

  Coördinatoren begaafdheid:
  mw. drs. A. Drost
  mw. L. Jansen

  Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.